Uvjeti korištenja

  

UVJETI KORIŠTENJA I PRUŽANJA USLUGA 

 

Ovi Uvjeti korištenja i pružanja usluga su ažurirani dana: 04/01/2023 godine


DOWNLOAD DOCUMENT

 

MOLIMO VAS DA SE UPOZNATE SA UVJETIMA KORIŠTENJA I PRUŽANJA USLUGA ZA PLATFORMU https://bloombergadria.com/ PRIJE DALJNJEG KORIŠTENJA PLATFORME I POVEZANIH USLUGA.

Pristupanjem, nastavljanjem korištenja ove Platforme ili bilo koje usluge, potvrđujete da ste suglasni sa Uvjetima korištenja i pružanja usluga (dalje: Uvjeti ili Uvjeti korištenja), koji zajedno sa Pravilima privatnosti i Politikom kolačića, čine ugovor koji zaključujete u elektronskom obliku u smislu propisa o elektronskoj trgovini (dalje: Ugovor).

UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA BILO KOJIM DIJELOM SADRŽAJA OVIH UVJETA I PRAVILIMA PRIVATNOSTI, MOLIMO VAS DA ODMAH PRESTANETE SA KORIŠTENJEM PLATFORME I SVIH POVEZANIH USLUGA.

Platforma, koji se nalazi na stranici https://bloombergadria.com/ pod kontrolom je HD-WIN Arena sport d.o.o., privrednog društva osnovanog u skladu sa pravom Republike Hrvatske pod matičnim brojem upisa subjekta 02679825, OIB 75150106632, sa sjedištem na adresi Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, a koje ima pravo prodaje i raspolaganja sadržaja na Platformi.

Za više detalja o tome na koji način i kada obrađujemo Vaše osobne podatke, molimo Vas da pročitate naša Pravila privatnosti i Politiku kolačića, koja čini njen izdvojeni dio.

Uvjete u PDF formatu možete preuzeti.

HD-WIN ARENA SPORT društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje medijskih usluga MBS: 080740739

Adresa: Radnička cesta 180, 10000 Zagreb

E-mail: contact@bloombergadria.com

Kontakt broj: 013497525

IBAN (broj računa) i banka: HR6425000091101332349,  Addiko Bank d.d.

OIB: 75150106632

PDV ID: HR75150106632

Temeljni kapital društva: 20.000,00 kuna

Član društva: ARENA CHANNELS GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, Srbija


 

 1. Definicije

 2. Kome su namijenjene Platforma i Usluge?

 3. Kada Vas obavezuje Ugovor?

 4. Izmjene odredaba Ugovora

 5. Intelektualno vlasništvo

 6. Ograničenja u korištenju Platforme i Usluga

 7. Sadržaj Posjetitelja

 8. Registracija i pretplata

 9. Naknada i plaćanje

 10. Nepostojanje prava na odustanak

 11. Newsletter

 12. Stranice trećih strana

 13. Nepostojanje jamstva

 14. Ograničenje odgovornosti

 15. Isporuka i usklađenost usluge i odgovornost društva

 16. Naknada štete

 17. Korespondencija

 18. Prestanak Ugovora

 19. Podnošenje prigovora i rješavanje sporova

 20. Naslovi, nepostojanje odricanja od prava, djelomična ništavost i cjelokupan Ugovor

 21. Kontakt

 1. Definicije  

U ovim Uvjetima, kao i u Pravilima privatnosti i Politici kolačića ukoliko one ne propisuju drugačije, termini navedeni u tabeli i označeni velikim slovom u tekstu, imaju sljedeće značenje:

 
 
 
 
 
 

HD-WIN, Mi ili Društvo 

 

 
 
 
 

HD-WIN Arena sport d.o.o., trgovačko društvo osnovano u skladu sa pravom Republike Hrvatske, pod matičnim brojem 75150106632, sa sjedištem na adresi Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, a pod čijom kontrolom je Platforma.

 
 
 
 

Korisnički račun 

Location free icon 

 
 

Nalog odnosno Račun koji Posjetitelj kreira na Platformi, čime postaje Registrirani korisnik (dalje: Korisnički račun). Omogućavanjem kreiranja Korisničkog računa, omogućavamo Posjetiteljima da koriste funkcionalnosti Platforme i naše druge Usluge, u skladu sa odabranim Modelom pretplate ili u skladu sa periodičnim promotivnim ponudama.

 
 
 
 

Model pretplate 

 

 
 

Bilo koji set usluga koji nudimo u okviru Platforme kako je to definirano na ovom linku.

 
 
 
 

Partneri 

Unique free icon 

 
 

ADRIA PROPERTIES AG, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug, Švicarska, pod matičnim brojem CH-170.3.044.943-5


 

Arena News Channels d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića br. 6, sprat: M, kancelarija: B 31-35, Novi Beograd, Srbija MB: 21501859, PIB: 111558155,


 

Arena sport d.o.o. Šlandrova ulica br. 4b, Ljubljana, Slovenija, DŠ: SI49768913


 

 
 
 
 

Cookies free iconPolitika kolačića 

 

 
 

Dokument koja je sastavni dio Pravila privatnosti, a koji objašnjava kako kolačiće i slične tehnologije, koristimo na Platformi. Politika kolačića je dostupna na ovom linku.

 
 
 
 

Pravila privatnosti 

Intellectual property free icon 

 
 

Pravila o načinu na koji prikupljamo, dijelimo i koristimo Vaše osobne podatke, kao i na koji način možete ostvariti prava koja imate sa aspekta zaštite osobnih podataka. Pravilima privatnosti možete pristupiti putem ovog linka.

 
 
 
 

Posjetitelj  

 

 
 

Svatko tko pristupi Platformi i povezanim nalozima odnosno stranicama na društvenim mrežama, bez obzira na to da li se registrira. Po pravilu, Posjetitelji koji se nisu registrirali radi korištenja Usluga imaju ograničen obujam prava na Platformi, te im je omogućeno kretanje po Platformi i pregledanje Sadržaja u ograničenoj mjeri.

 
 
 
 

Registrirani korisnik 

User free icon 

 
 

Osoba koja se registrira, odnosno kreira Korisnički račun na Platformi radi korištenja Usluga uz pretplatu na neki od Modela Pretplate ili u skladu sa Promotivnom ponudom. Ovisno o odabranom Modelu pretplate, Registrirani korisnik dodatno može imati i pravo korištenja funkcionalnosti Live TV, mogućnost pristupa tiskanom izdanju časopisa Bloomberg Adria Businessweek i/ili pravo prioriteta prilikom registracije za događaje u organizaciji HD-WIN koji je oglašen na Platformi.

 
 
 
 

Sadržaj 

Content creator free icon 

 
 

Sav sadržaj koji je trenutno ili će u budućem trenutku postati dostupan na Platformi, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, informacije, kompjuterski kod, slike, video i/ili audio sadržaje, dizajn, grafičke elemente, žigove i druge znakove, domene, trgovačko i poslovno ime, baze podataka i druge slične materijale uključujući i njihove kompilacije i zbirke. Sadržaj je detaljnije definiran u odjeljku Intelektualno vlasništvo.

 
 
 
 

Internet free iconPlatforma 

 

 
 

Platforma dostupna na https://bloombergadria.com/, kao i povezane mobilne aplikacije uključujući sve modifikacije, unaprjeđenja, nove funkcionalnosti i mogućnosti koje su dostupne ili postanu dostupne po odluci HD-WIN.

 
 
 
 

Stranica treće strane 

 

 
 

Sve mrežne stranice kojima se može pristupiti putem Platforme ili društvene mreže na kojima Društvo ima nalog odnosno račun odnosno stranicu, a koji su u vlasništvu i pod kontrolom trećih.

 
 
 
 

Ugovor 

 

 
 

Ugovor koji zaključujete sa nama, a koji obuhvata:

 1. Uvjete koji se odnose na sve Posjetitelje

 2. Uvjete koji se odnose na Registrirane korisnike,

i Pravila privatnosti.

 
 
 
 

Ugovorne strane ili Ugovorna strana 

Handshake 

 
 

HD-WIN i Posjetitelj zajednički, odnosno pojedinačno.

 
 
 
 

Folder free icon          Uvjeti 

 

 
 

Ovi Uvjeti korištenja i pružanja Usluga.

 
 
 
 

Usluge  

Food & Restaurant free icon 

 
 

Usluge koje pružamo, a koje podrazumijevaju digitalne usluge na Platformi poput omogućavanja pristupa digitalnom i televizijskom sadržaju, kao i povezane usluge u vidu slanja tiskanog izdanja časopisa Bloomberg Adria Businessweek i organizacije Bloomberg Adria događaja i konferencija.

 

 

 1. Kome su namijene Platforma i Usluge? 

 

Platforma je namijenjena fizičkim i pravnim osobama koje imaju punu poslovnu sposobnost. U slučaju fizičkih osoba, to znači da, osim u izuzetnim slučajevima, Ugovor može zaključiti osoba koja je napunila 18 (osamnaest) godina. Zabranjeno je korištenje ili omogućavanje korištenja Platforme onima koji imaju manje od 18 godina. Ukoliko imate manje od 18 godina, molimo Vas da odmah prestanete sa upotrebom Platforme. Platforma i Usluge su namijenjene isključivo za osobne, nekomercijalne potrebe.

Što se tiče pravnih osoba, Platforma i Usluge su namijenjene isključivo za internu poslovnu upotrebu. Ukoliko Posjetitelj želi zaključiti Ugovor u ime i za račun pravne osobe time postaje Registrirani korisnik, i isti jamči:

(1) da ima sva potrebna ovlaštenja za zaključenje takvog Ugovora;

(2) da je pročitao i razumio Ugovor;

(3) da je suglasan sa Ugovorom u ime pravne osobe koje predstavlja.

 

U slučaju da se pretplata na jedan od Modela preplate vrši putem poslovne email adrese, važit će pretpostavka da je pretplata izvršena u ime i za račun pravne osobe i termin Registrirani korisnik u Uvjetima će tada označavati tu pravnu osobu. U ovom slučaju, osoba koja predstavlja pravnu osobu i pravna osoba su solidarno odgovorni za aktivnosti pod takvim Korisničkim računom.

Po pravilu, Posjetitelji koji se nisu registrirali radi korištenja Usluga imaju ograničen krug prava na Platformi te im je omogućeno kretanje po Platformi i pregledanje Sadržaja u ograničenoj mjeri. Takvi Posjetitelji nemaju pristup cijelom Sadržaju objavljenom na Platformi.


 

 

 1. Kada Vas obavezuje Ugovor? 

 

Posjetitelj koji koristi Platformu i povezane naloge (račune) odnosno stranice na društvenim mrežama ili kontinuirano pristupa Platformi ili se povezuje Platformi, smatra se da je pročitao i da je suglasan sa Ugovorom u dijelu s obzirom da se on primjenjuje na Posjetitelje.

Da bi Posjetitelj kreirao Korisnički račun, prethodno mora pročitati i usuglasiti se sa Ugovorom u cijelosti. Registrirani korisnik je, prema tome, nakon kreiranja Korisničkog računa obvezan i dijelovima Ugovora koji se odnose na Registrirane korisnike.

 

 1. Izmjene odredaba Ugovora  

 

HD-WIN ima pravo izmjene Uvjeta, Pravila privatnosti i Politike kolačića, odnosno bilo kojeg dijela Ugovora, u bilo kojem trenutku. Nova verzija ima učinak od dana koji je u objavljenoj verziji Ugovora ili njegovog dijela naznačen kao dan stupanja na snagu na Platformi.

Ukoliko ste Posjetitelj, prije svakog pristupa, korištenja ili linkanja prema Platformi ili Sadržaju, molimo Vas da redovito provjeravate ove Uvjete, Pravila privatnosti i Politiku kolačića, kako biste bili sigurni da ste suglasni sa izmijenjenim pravilima. U slučaju značajnijih izmjena Ugovora, po vlastitoj diskreciji možemo postaviti posebnu obavijest na početnoj stranici sa linkom do nove verzije izmijenjenog dijela Ugovora. Pristup, linkanje ili korištenje Usluge ili Platforme nakon postavljanja nove verzije Ugovora, smatrat će se pristankom na takve ugovorne Uvjete. Ukoliko niste suglasni sa izmijenjenim Uvjetima, molimo Vas da odmah prestanete sa korištenjem ili linkanjem ka Platformi i Sadržaju.

Ukoliko ste Registrirani korisnik, o izmjenama Ugovora i značajnijim izmjenama u pružanju Usluge (informacije oko unapređenja, ažuriranja i stavljanja novih opcija na raspolaganje u okviru postojećeg Modela pretplate) ćete biti obaviješteni putem email adrese povezane sa Vašim Korisničkim računom najkasnije 15 dana prije stupanja na snagu izmjena Ugovora. Ukoliko nastavite sa pretplatom odnosno korištenjem Usluga, smatrat će se da ste suglasni sa izmjenama Ugovora i nakon stupanja na snagu na Vas će se primjenjivati nova verzija Ugovora. Ukoliko niste suglasni sa izmijenjenim Uvjetima u Ugovoru, možete koristiti pravo da raskinete Ugovor prije stupanja na snagu izmijenjenog Ugovora. U tom slučaju, važeći Ugovor će se nastaviti primjenjivati do isteka perioda pretplate (ako je primjenjivo).

Naša je pravna obaveza da Vas obavijestimo o ovakvim izmjenama, kako biste mogli odlučiti da li želite nastaviti sa pretplatom. Takva korespondencija ne predstavlja marketinške ili promotivne poruke i Registrirani korisnik se ne može odreći prijema ovakvih poruka. U slučaju da Registrirani korisnik ne želi primati ovakve obavijesti, mora obrisati Korisnički račun.

 

 1. Intelektualno vlasništvo 

 

Platforma i sav Sadržaj trenutno dostupan ili koji može u budućnosti postati dostupan na Platformi, uključujući naročito, ali ne ograničavajući se na tekst, informacije, članke, kolumne, vesti, vodiče, slike, video i/ili audio sadržaje, kompjuterski kod, baze podataka, dizajn, grafičke elemente, žigove i druge znakove, domene, trgovačko, robno i poslovno ime, nazive domena, patente, druge predmete bilo kog prava intelektualne svojine, i druge slične materijale uključujući i njihove kompilacije i zbirke, predstavljaju intelektualno vlasništvo Društva ili treće osobe od kojeg ga je Društvo steklo na legitiman način pribavljajući licencu za korištenje takvog Sadržaja na Platformi, i zaštićeni su pravom intelektualnog vlasništva Društva i trećih sa kojima je Društvo u ugovornom odnosu. Sadržaj obuhvaća i sve pojedinačne dijelove članaka, kolumni, vijesti i drugih materijala koji su sadržani na Platformi i/ili čine dio Usluge ili koji će to biti, odnosno činiti u budućnosti.

Posjetitelj je upoznat i svjestan da je HD-WIN (uključujući i Partnere) uložio značajan trud, vrijeme, sredstva i resurse radi kreiranja, odnosno pribavljanja Sadržaja i da cjelokupan Sadržaj predstavlja intelektualno vlasništvo HD-WIN (i/ili Partnera) iznimno velike vrijednosti. Posjetitelj je dužan da se u odnosu na sav Sadržaj pridržava svih ograničenja koja predviđaju mjerodavna prava intelektualnog vlasništva i druga prava, kao i ograničenja koja su sadržana u Ugovoru.

Najstrože je zabranjeno korištenje, kopiranje, preuzimanje bilo kog dijela Platforme ili Sadržaja bez izričite prethodne pisane suglasnosti Društva, kao i bilo koji drugi vid korištenja Platforme i Sadržaja u bilo koju svrhu koja nije izričito dozvoljena Uvjetima. Posjetitelj nema pravo da, bez našeg izričitog prethodnog pristanka, koristi bilo koji žig, logo, znak, trgovačko ili poslovno ime, domenu, oznaku patenta ili drugi Sadržaj na način da stvori utisak i/ili dovede u zabludu da Posjetitelj ima bilo kakvo ovlaštenje na takvom Sadržaju ili da postoji bilo kakav vid povezanosti između Posjetitelja i Društva, Partnera ili drugih osoba koje imaju ili mogu imati interes u pogledu Platforme, Sadržaja i/ili Usluga, ili povezanosti između Posjetitelja i bilo kojeg subjekta koji se spominje u bilo kojem dijelu Sadržaja.

Posjetitelj ima obavezu da štiti i asistira HD-WIN-u (uključujući Partnere i druge osobe koja imaju ili mogu imati interes u pogledu Platforme, Sadržaja i/ili Usluga) u zaštiti i ostvarivanju prava intelektualnog vlasništva u odnosu na Platformu, Sadržaj i/ili Usluge, tokom i nakon prestanka Ugovora, kao i da postupi u skladu sa razumnim zahtjevima HD-WIN, Partnera ili drugih osoba koje imaju ili mogu imati interes u pogledu Platforme, Sadržaja i/ili Usluga, koji se tiče zaštite ili ostvarivanja bilo kojeg prava koji podnositelj zahtjeva ima u vezi sa Platformom, Sadržajem i/ili Uslugama.

Sva postojeća i buduća prava na Sadržaju (u cjelini ili njegovom dijelu), uključujući naročito, ali ne ograničavajući se na bilo koje pravo intelektualne priznato u bilo kojoj jurisdikciji kao i pravo podnošenja ili apliciranja za priznanje bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva, isključivo pripadaju HD-WIN (odnosno Partnerima).

Svaka nedozvoljena radnja u pogledu Platforme, Sadržaja i/ili Usluga smatrat će se povredom prava intelektualnog vlasništva i HD-WIN zadržava pravo da upotrijebi sva dostupna pravna sredstva radi zaštite prava intelektualnog vlasništva na Sadržaju odmah po saznanju za bilo koji vid postupanja suprotan Uvjetima.

Izuzetno, Posjetitelj može preuzeti materijal sa Platforme koji je dostupan za preuzimanje u jednom primjerku, isključivo za osobnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uvjetom da se suzdrži od uklanjanja bilo kojih obilježja, znakova ili obavijesti o pravu intelektualnog vlasništva bilo koje osobe.

Omogućavanje Posjetiteljima da pristupe i koriste Platformu ne implicira davanje bilo kakve licence niti prenošenje bilo kakvih prava na bilo kojom dijelu Platforme ili Sadržaja. Posjetitelji Platforme imaju ograničenu, neisključivu, neprenosivu i opozivu dozvolu da koriste Platformu i pregledaju Sadržaj (u mjeri u kojoj su im Platforma i Sadržaj dostupni, shodno svojstvu Posjetitelja, odnosno registriranog korisnika), isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe (za fizičke osobe) i internu poslovnu upotrebu (za pravne osobe) u skladu sa Ugovorom. Korištenje Sadržaja i/ili Platforme na bilo koji način u komercijalne svrhe je zabranjeno.

Posjetiteljima je zabranjeno da koriste Platformu, Sadržaj, Usluge, imena bilo koje osobe navedene na Platformi, u izvornom ili izvedenom odnosno modificiranom obliku, za bilo koje svrhe osim ukoliko je to izričito dozvoljeno ovim Uvjetima.

HD-WIN zadržava sva prava intelektualnog vlasništva u vezi sa Platformom, Sadržajem i Uslugama koja nisu izričito navedena u Uvjetima.

Posjetitelj je dužan bez odlaganja obavijestiti Društvo u slučaju da dođe do saznanja o bilo kom vidu povrede prava intelektualnog vlasništva Društva u vezi sa Platformom na contact@bloombergadria.com


 

Zahtjev u slučaju kršenja prava intelektualnog vlasništva. Ukoliko smatrate da je Vaše pravo intelektualnog vlasništva povrijeđeno uslijed bilo koje radnje koja je poduzeta u okviru Sadržaja ili u vezi sa Platformom, molimo Vas da nas bez odlaganja obavijestite o tome slanjem email-a na adresu: contact@bloombergadria.com, uz dostavljanje sljedećih informacija:

 1. dokaz o vlasništvu i osnov za zastupanje (ukoliko je primjenjivo) nositelja prava intelektualnog vlasništva na koje se povreda odnosi,

 2. dokaz o identificiranom Sadržaju, odnosno dijelu Platforme koji krši Vaše pravo intelektualnog vlasništva (u vidu print screen-a ili linka do Sadržaja, odnosno dijela Platforme za koji smatrate da krši Vaše pravo intelektualnog vlasništva),

 3. opis o načinu na koji se krši Vaše pravo intelektualnog vlasništva,

 4. svoje kontakt podatke, odnosno kontakt podatke nosioca prava intelektualnog vlasništva, ukoliko postupate u svojstvu zastupnika te osobe.

Ukoliko se utvrdi da su navodi iz Vašeg zahtjeva točni i osnovani, poduzet ćemo adekvatne mjere kako bismo otklonili Sadržaj, odnosno dio Platforme koji krši Vaše pravo intelektualnog vlasništva.


 

 1. Ograničenja u korištenju Platforme i Usluga


 

Opća ograničenja. Svi Posjetitelji dužni su se, prilikom pristupanja i korištenja Platforme, pridržavati svih zakonskih pravila i pravila iz ovog Ugovora. Primjeri naročito nedozvoljenih radnji i aktivnosti su:

 • Zabranjeno je korištenje Platforme na način koji se može smatrati nelegalnim ili nemoralnim, kao i zloupotreba Platforme ili Sadržaja na bilo koji način i bilo kojim sredstvom;

 • Nisu dozvoljene aktivnosti usmjerene na onemogućavanje ili narušavanje funkcionalnosti servera ili softvera koji omogućava rad Platforme, kao i aktivnosti koje su usmjerene na povredu sigurnosti ili pokušaj ostvarivanja nedozvoljenog pristupa Uslugama i Sadržaju (na primer, hakiranje, zaobilazak password zaštite i sl.);

 • Zabranjene su radnje koje imaju za cilj ili mogu rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva Društva, osobe u čijem vlasništvu je Sadržaj i Sadržaj Posjetitelja, odnosno bilo kojih trećih osoba, uključujući ali ne ograničavajući se na kopiranje, reproduciranje, rastavljanje i ponovno sastavljanje, obrnuti inženjering, objavljivanje, činjenje dostupnim, modificiranje, kreiranje izvedenih radova, prenošenje, transfer, prodavanje, licenciranje, uređivanje,
  kadriranje , stavljanje poveznice ili bilo koje drugo eksploatiranje Usluge i Sadržaja, osim downloada materijala i čuvanja jedne tiskane verzije za osobne, nekomercijalne svrhe i pod uvjetom da se ne uklone sva autorske i druge vlasničke napomene i oznake;

 • Zabranjeno je provođenje na Platformi aktivnosti koje mogu dovesti do povrede privatnosti bilo koje osobe;

 • Zabranjene su radnje usmjerene na preuzimanje Sadržaja ili bilo kojih dijelova Platforme, uključujući ali ne ograničavajući se na prikupljanje podataka putem tehnologija, uključujući tehnologije koje simuliraju ljudske aktivnosti (na primjer, „scraping“, „data mining“, „spider“, „botovanje“ i slične automatizirane tehnologije, programi, alati, algoritmi, procesi), bez izričitog pismenog odobrenja HD-WIN;

 • Zabranjena je prodaja ili ponuda Usluge ili Sadržaja (ili njihovog dijela) putem bilo kojeg medija uključujući, ali ne ograničavajući se na televiziju i radio emitiranje, kompjutersku mrežu, povezivanje i uokvirivanje na internetu, bez izričitog pismenog odobrenja HD-WIN;

 • Usluga, Sadržaj i podaci se ne smiju koristiti za stvaranje bilo koje vrste baze podataka ili radi poboljšanja kvaliteta podataka u vlasništvu bilo kojeg Posjetitelja ili treće osobe;

 • Zabranjeno je korištenja Platforme, Sadržaja ili Usluga radi razvoja konkurentnih proizvoda ili usluga, proizvoda koji su zasnovani na sličnim idejama, funkcionalnostima ili sadržaju.


 

Posjetiteljima je također zabranjeno korištenje ili omogućavanje korištenja Platforme, Sadržaja i/ili Usluga u vezi sa aktivnostima koje su u bilo kakvoj vezi sa ili idu u korist državi ili regiji (uključujući njihove izvršne organe) u odnosu na koji su od strane Ujedinjenih Naroda, Europske Unije ili Ujedinjenog Kraljevstva izrečene sankcije koje zabranjuju ili u znatnoj mjeri ograničavaju uvoz ili pružanje roba ili usluga, ili aktivnostima koje se smatraju zabranjenim u skladu sa takvim sankcijama.

Posjetitelji mogu poslati određeni tekst u okviru Sadržaja koristeći opciju “e-mail this article” isključivo radi prenošenja informacije o tekstu sa drugim licem, pod uvjetom da primaatelj želi primiti takvu informaciju.


 

Ograničenja za Registrirane korisnike. Sve informacije koje podijelite sa nama putem Platforme (uključujući Vaš Korisnički račun) moraju biti točne, ažurne i kompletne u svakom trenutku. Nije dozvoljeno korištenje lažnog identiteta prilikom kreiranja Korisničkog računa niti je dozvoljeno kreiranje Korisničkog računa u ime druge osobe bez suglasnosti te osobe. Izuzetno, ukoliko ste zainteresirani za pretplatu u ime druge osobe (na primjer, u vidu poklona), molimo Vas da pošaljete svoj obrazloženi zahtjev na adresu: subscription@bloomberadria.com .

Nije moguće kreiranje više Korisničkih računa sa istom email adresom. HD-WIN zadržava pravo da onemogući kreiranje Korisničkog računa sa vjerodajnicama koje, po vlastitoj diskreciji, ocijeni kao uvredljive ili neprikladne.

Ukoliko želite da ostvarite pretplatu na više Modela pretplate istovremeno molimo Vas da pošaljete svoj obrazloženi zahtjev na adresu: subscription@bloombergadria.com.

Registrirani korisnici su u obavezi da onemoguće korištenje svojih vjerodajnica za pristup Korisničkom računu odnosno računu bilo kojoj drugoj osobi.

Ukoliko dođete do saznanja da je došlo do neovlaštenog pristupa Vašem Korisničkom računu ili ne možete pristupiti svom Korisničkom računu zbog gubitka vjerodajnice, molimo Vas da nas bez odlaganja obavijestite.

U svakom slučaju, Registrirani korisnik je isključivo odgovoran za sve aktivnosti poduzete putem svog Korisničkog računa.

Strogo je zabranjen bilo koji vid prijenosa pretplate u cijelosti ili djelomično, odnosno bilo kojeg ovlaštenja koje imate kao Registrirani korisnik.


 

Posljedice kršenja ograničenja. HD-WIN zadržava pravo da raskine Ugovor bez odlaganja i ukine ili ograniči pristup Platformi i/ili Uslugama, suspendira ili ukine Korisnički račun, ukoliko prema vlastitoj diskreciji, ustanovi da je došlo do kršenja bilo kojeg pravila u okviru ovog odjeljka Uvjeta. HD-WIN će obavijestiti nadležni državni organ ako osnovano posumnja da Posjetitelj ili bilo koja treća osoba poduzima nedopuštene aktivnosti.


 


 


 


 

 1. Sadržaj Posjetitelja


 

HD-WIN ne traži i ne želi primati sadržaj generiran od strane Posjetitelja (izuzev komentara pod pravilima koja su definirana kasnije u tekstu) (dalje: Sadržaj Posjetitelja). Ukoliko Posjetitelj ipak odluči da poslati sadržaj u vidu komentara, teksta, video snimka, audio snimka, fotografija, ideja, sugestija, koncepata i sličnih materijala, takav Sadržaj Posjetitelja neće biti tretiran kao povjerljiv i kao zaštićen.

Osim toga, Posjetitelj slanjem Sadržaja Posjetitelja (uključujući ostavljanje komentara kako je to regulirano kasnije u tekstu) je suglasan da daje HD-WIN neekskluzivnu, teritorijalno i vremenski neograničenu, podobnu za podlicenciranje, prenosivu, neopozivu i besplatnu licencu (odobrenje) za korištenje, objavljivanje, prikazivanje, modifikaciju, reproduciranje, distribuciju, skladištenje Sadržaja Posjetitelja kao, i izradu izvedenih dijela od takvog sadržaja po diskreciji HD-WIN i bez dodatnog obavještavanja, naknade ili označavanja imena Posjetitelja.

Posjetitelj jamči:

 • da je autor ili nositelj prava intelektualnog vlasništva na Sadržaju Posjetitelja koji nam pošalje i da ne postoji obveza pribavljanja bilo kakve dozvole ili suglasnosti bilo koje treće osobe za zakonito korištenje takvog sadržaja u suglasnosti sa gore navedenom licencom;

 • da je Sadržaj Posjetitelja točan i istinit;

 • da ne krši bilo koje zakonske propise, odredbe Ugovora ili prava HD-WIN i trećih osoba.


 

Komentari. Registrirani korisnici putem svojih Korisničkih računa mogu ostavljati komentare na objave u okviru Platforme, a Posjetitelji mogu ostavljati komentare na objave u okviru naših naloga (računa) odnosno stranica na društvenim mrežama. Komentari objavljeni na Platformi ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika Paltforme.

Komentiranje sadržaja objavljenog na web stranici dopušteno je isključivo korisnicima koji imaju registriran korisnički račun na web stranici.

Komentiranje je dozvoljeno na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Korisnici su obvezni poštivati prava i mišljenja drugih korisnika.

Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.


 

Ni u jednom slučaju nije dozvoljeno ostavljanje komentara koji obuhvaćaju sadržaj koji je protuzakonit, a naročito ako:

 1. je uvredljiv, pornografski, vulgaran, prijeteći, uznemirujući ili na drugi način neprikladan,

 2. može vrijeđati dostojanstvo, spol, invaliditet, religiju, rasnu i/ili etničku pripadnost, seksualno opredjeljenje, fizičke ili druge karakteristike nekog lica,

 3. poziva na nasilje u bilo kom obliku,

 4. se odnosi na marketinške kampanje ili drugi sadržaj promotivne prirode usmjeren na privlačenje poslovnih ponuda bilo kom komercijalnom subjektu,

 5. se odnosi na političke kampanje i politički marketing,

 6. u odnosu na koji je Registrirani korisnik vezan zakonskom ili ugovornom obavezom čuvanja u povjerljivosti,

 7. je usmjeren na širenje lažnih vesti, kao i izazivanje opšte panike i nereda,

 8. krši pravo intelektualne svojine drugog lica,

 9. sadrži ili može sadržati viruse ili slične kompjuterske kodove, fajlove ili programe kreirane sa namjerom da unište, onemoguće, prekinu ili ograniče funkcionalnost hardvera ili softvera,

 10. može biti štetan po maloljetnike,

 11. sadrži osobne podatke drugih osoba, ukoliko ne postoji pravni osnov za korištenje i otkrivanje takvih podataka.

HD-WIN zadržava pravo da zabrani objavljivanje i ukloni svaki komentar koji nije u skladu sa Uvjetima ili propisima bez prethodnog obavještavanja Registriranog korisnika (odnosno Posjetioca ako se radi o komentarima na objave na društvenim mrežama) po osobnoj diskreciji, a i po opravdanom saznanju da se radi o nedopuštenom djelovanju koje potiče od trećih lica.

HD-WIN nema obvezu nadgledati sadržaj komentara postavljenih od strane Posjetitelja niti ispitivati da li postoje okolnosti koje upućuju na nedopušteno djelovanje. HD-WIN ne preuzima odgovornost za sadržaj komentara ili bilo kojeg Sadržaja Posjetitelja i ne može snositi štetu prema trećim osobama po bilo kojoj osnovi u vezi sa tim.

Po zahtjevu treće osobe HD-WIN će bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema zahtjeva te osobe ukloniti nedopušteni Sadržaj Posjetitelja, osim ukoliko smatra da objavljeni Sadržaj Posjetitelja nije u suprotnosti sa odredbama zakona. U tom slučaju, HD-WIN može se obratiti tijelu nadležnom za primjenu i postupanje po zakonu i zahtijevati da nadležno tijelo utvrdi da li su u konkretnom slučaju povrijeđene odredbe zakona, uslijed čega je potrebno ukloniti Sadržaj Posjetitelja.


 

 1. Registracija i pretplata


 

Trajanje pretplate. Pretplata se ugovara na mjesečnom (minimalno trajanje) ili na godišnjem nivou, ovisno od odabranom Modelu pretplate.


 

Registracija. Registracija, odnosno kreiranje Korisničkog računa se vrši klikom na gumb “Registracija” u gornjem desnom uglu na Platformi, nakon čega će Vam se automatski u istom prozoru otvoriti posebna registracijska forma u koju unosite email adresu i lozinku. Nakon što unesete podatke i kliknete na gumb „Registracija“ stići će Vam e-mail kojim je potrebno da verifikujete i potvrdite Vašu registraciju. Nakon što se registrirate kao Registrirani korisnik, bit će Vam omogućen pristup online Sadržaju u punom obujmu.


 

Modeli pretplate. Kao Registrirani korisnik, nakon registracije se možete pretplatiti na bilo koji od Modela pretplate. Nakon što odaberete Model pretplate za koji ste zainteresirani, biti ćete dalje preusmjereni na formu koju je potrebno popuniti dodatnim podacima o:

 1. periodu pretplate (mjesečno ili godišnje),

 2. sredstvu plaćanja (broj bankovne kartice) i adresi za naplatu,

 3. adresu za primanje pošiljki (ukoliko se odlučite za Model pretplate koji podrazumijeva i tiskano izdanje časopisa Bloomberg Adria Businessweek).

Prilikom potvrđivanja pretplate, potrebno je odabrati polje kojim potvrđujete da prihvaćate Uvjete korištenja i da ste upoznati da će se Vaša pretplata automatski produžiti ukoliko je prethodno ne otkažete u skladu sa Uvjetima.

Nakon što završite sve opisane korake, Vaša pretplata bit će završena.


 

Automatsko produženje. Po isteku Ugovora odabrani Model pretplate se automatski produljuje sve dok Registrirani korisnik ne odluči otkazati pretplatu. Registrirani korisnik je dužan o otkazivanju pretplate obavijestiti HD-WIN najmanje 3 (tri) dana prije datuma isteka posljednjeg perioda pretplate slanjem email-a na subscription@bloomberadria.com ili contact@bloombergadria.com. Ukoliko Registrirani korisnik ne otkaže pretplatu u skladu sa ovim odjeljkom, snosi isključivu odgovornost za namirenje svih dospjelih iznosa naknade za pretplatu po osnovu automatski produženog Ugovora.


 

Otkazivanje pretplate. Ukoliko Registrirani korisnik želi otkazati pretplatu prije isteka tekućeg perioda pretplate, otkazivanje pretplate će nastupiti prvog dana nakon isteka tekućeg perioda preplate. Registrirani korisnik koji je otkazao pretplatu zadržava pravo pristupa i korištenja Platforme, Sadržaja i Usluga u istom obujmu sve do isteka tekućeg perioda pretplate. Registrirani korisnik nema pravo na refundaciju plaćenog iznosa naknade za pretplatu u slučaju da pretplatu otkaže prije isteka perioda pretplate (uključujući i godišnje pretplate). Otkazivanje pretplate ne podrazumijeva automatsko brisanje Korisničkog računa, u skladu sa objašnjenjem iz dijela Deaktivacija pretplate/brisanje Korisničkog računa.


 

Promotivne ponude. HD-WIN zadržava pravo da, po vlastitoj diskreciji, ponudi Registriranim korisnicima promotivne cijene pretplate ili besplatan pristup Sadržaju koji se inače plaća u skladu sa Modelima Pretplate, u skladu sa Uvjetima koje HD-WIN propisuje za svaku promotivnu ponudu i objavljuje na Platformi, društvenim mrežama i marketinškom materijalu (dalje: Promotivna ponuda). Promotivne ponude traju tokom perioda koji HD-WIN odredi po vlastitoj diskreciji i nakon isteka perioda Promotivne ponude nastavljaju primjenjivati redovne cijene pretplate navedene na stranici Modeli Pretplate. Detaljniji uvjeti i pogodnosti koje pružaju Promotivne ponude bit će objavljeni na Platformi prije početka trajanja Promotivne ponude.

Po pravilu, nastavak korištenja Usluga u okviru Promotivne ponude nakon isteka Promotivne ponude, podrazumijeva suglasnost sa Uvjetima pretplate u odnosu na koju se Promotivna ponuda odnosi i Registriranom korisniku će biti naplaćena Usluga u skladu sa Modelom Pretplate bez daljnjega obavještavanja, osim ukoliko Registrirani korisnik ne otkaže korištenje pre isteka Promotivne ponude slanjem e-mail-a na subscription@bloombergadria.com. Konkretnom Promotivnom ponudom HD-WIN može propisati povoljnije uvjete za Registriranog korisnika, pri čemu će ti uvjeti imati prednost.

Svaki Registrirani korisnik može najviše jednom iskoristiti Promotivnu ponudu, bez obzira na njenu vrstu, vrijeme trajanja ili dostupnosti, osim ako nije drugačije predviđeno u Promotivnoj ponudi.


 

Posebne pogodnosti. Registrirani korisnici koji ispunjavaju kriterije za posebne pogodnosti predviđene od strane HD-WIN uslijed određenog trajanja perioda pretplate mogu ostvariti pravo na snižene iznose naknade u određenom periodu. Za više informacija o posebnim pogodnostima koje pružamo molimo Vas da nas kontaktirate slanjem email-a na adresu: subscription@bloombergadria.com.


 

Deaktivacija pretplate/brisanje Korisničkog računa. Deaktivacija i brisanje Korisničkog računa su detaljno regulirani u odjeljku Prestanak ugovora.


 

 1. Naknada i plaćanje


 

Kada se Registrirani korisnik prvi put pretplati na Model pretplate, naknada za pretplatu se plaća prije početka prvog obračunskog perioda (mjeseca ili godine). Minimalan period pretplate je mjesec dana. Naknadu za godišnju pretplatu HD-WIN naplaćuje unaprijed za cijeli obračunski period.

Obveza plaćanja naknade za bilo koji Model pretplate dospijeva odmah nakon što Registrirani korisnik odabere jedan od Modela pretplate. Registrirani korisnik će po odabiru Modela pretplate ostaviti podatak o sredstvu plaćanja pri čemu će odmah po potvrđivanju pretplate biti naplaćen odgovarajući iznos naknade za Model pretplate, u skladu sa odjeljkom Registracija i pretplata. Registrirani korisnik prihvaćanjem Uvjeta daje svoju suglasnost da HD-WIN izvrši naplatu naknade za pretplatu putem navedenog sredstva plaćanja.

Plaćanje naknade za pretplatu može biti izvršeno:

 1. putem Stripe sistema plaćanja. Uvjete korištenja Stripe sistema plaćanja možete pročitati na sljedećem linku.


 

 1. putem bankovne kartice izdane od strane poslovne banke kod koje Registrirani korisnik ima otvoren račun.

U slučaju da Registrirani korisnik ne obavijesti HD-WIN o otkazivanju pretplate, smatrat će se da je Registrirani korisnik suglasan sa produženjem Ugovora i pretplata će biti automatski produžena u skladu sa odjeljkom Registracija i pretplata, nakon čega će naknada za pretplatu za naredni period pretplate biti naplaćena prvog narednog dana po isteku prethodnog obračunskog perioda u skladu sa Uvjetima i odabranim Modelom pretplate. Ukoliko Registrirani korisnik na odabranom sredstvu plaćanja ne bude imao sredstva u iznosu dovoljnom za namirenje naknade za naredni mjesec, HD-WIN će obavijestiti Registriranog korisnika i zamoliti za osiguranje sredstava ili predložiti promjenu sredstva plaćanja. Ukoliko Registrirani korisnik po isteku 14 dana od prvog narednog dana po isteku prethodnog obračunskog perioda ne bude osigurao sredstva u iznosu dovoljnom za namirenje naknade za naredni mjesec, HD-WIN ima pravo da otkaže pretplatu i deaktivira/obriše Korisnički račun Registriranog korisnika. U tom slučaju, HD-WIN ima pravo da naplati razmjeran dio naknade za period tijekom kojega je Registrirani korisnik bio aktivan.

Registrirani korisnik može otkazati pretplatu prije isteka perioda pretplate slanjem zahtjeva za otkazivanje putem Korisničkog računa ili slanjem email-a na adresu: subscription@bloombergadria.com.

Registrirani korisnik je upoznat sa činjenicom da u vezi sa plaćanjem naknade za pretplatu mogu nastati dodatni troškovi u vidu provizija i/ili naknada poslovnih banaka odnosno drugih pružatelja usluga elektronskog plaćanja (Stripe), te da takvi troškovi ne spadaju u naknadu za pretplatu koju Registrirani korisnik plaća po osnovu Ugovora. Registrirani korisnik snosi isključivu odgovornost za namirenje takvih dodatnih troškova te savjetujemo da prethodno provjerite postojanje takvih troškova sa subjektom putem kojeg vršite plaćanje naknade za pretplatu.

Registrirani korisnik može u svakom trenutku izmijeniti odabrano sredstvo plaćanja u okviru svog Korisničkog računa. Ukoliko do trenutka naplate novog perioda pretplate Registrirani korisnik nije uopće naveo sredstvo plaćanja ili nije navedeno točno, važeće i prihvatljivo sredstvo plaćanja uslijed čega naplata za pretplatu nije moguća, HD-WIN će pisanim putem podsjetiti Registriranog korisnika na obavezu plaćanja naknade za pretplatu i pozvati Registriranog korisnika da izmijeni podatke o sredstvu plaćanja slanjem email-a na adresu Registriranog korisnika koja je vezana za Korisnički račun. Registrirani korisnik je dužan u roku od 5 dana od dana slanja navedenog email-a od strane HD-WIN izmijeniti podatke o sredstvu plaćanja na Korisničkom računu odnosno izvršiti plaćanje naknade za pretplatu. U suprotnom, HD-WIN zadržava pravo da privremeno onemogući Korisnički račun dok sve dospjele naknade za pretplatu ne budu namirene.

Iznosi naknada za svaki pojedinačni Model pretplate mogu biti izmijenjene s vremena na vrijeme. Ukoliko dođe do izmijene iznosa naknade tijekom trajanja Ugovora sa Registriranim korisnikom, izmijenjeni iznos primjenjivat će se počevši od prvog narednog perioda nakon isteka tekućeg perioda pretplate tijekom kojeg je došlo do izmjene iznosa naknade. Na izmjenu naknade će se primjenjivati odredbe iz odjeljka 4 (Izmjene Ugovora).


 


 


 

 1. Nepostojanje prava na odustanak


 

Registrirani korisnik nema pravo na raskid ugovora kada Društvo uslugu isporuči kao digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričiti prethodni pristanak Registriranog korisnika te uz potvrdu Registriranog korisnika da je upoznat sa činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Posjetitelj klikom na predviđenom mjestu prilikom podnošenja narudžbe pristaje na ispunjenje Ugovora i potvrđuje da je svjestan da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora u roku 14 dana od dana sklapanja Ugovora, ne navodeći razloge za raskid. 

Registrirani korisnik, međutim, može raskinuti Ugovor u skladu sa pravilima sadržanim u odjeljku Registracija i pretplata.


 

 1. Newsletter


 

Svi Posjetitelji imaju mogućnost prijave na newsletter kako bi bili obaviješteni o našim specijalnim ponudama i promocijama o proizvodima i uslugama. Prijava za newsletter se vrši:

 • ako ste Registrirani korisnik - odabirom odgovarajućeg polja u okviru podešavanja Korisničkog računa,

 • ako ste Posjetitelj - unošenjem email adrese u polje predviđeno za to u okviru Platforme.

Bit ćete dodani na našu mailng listu tek nakon što date svoju izričitu suglasnost za to, osim u slučajevima kada imamo legitiman interes za obradom podataka u svrhe slanja newslettera ili drugih promotivnih letaka, poziva na događaje koji bi Vas mogli zanimati i sl.

Molimo Vas da imate na umu da radi slanja newslettera prikupljamo određene osobne podatke, u skladu sa našim Pravilima privatnosti.

Sa liste osoba koje primaju newsletter možete se odjaviti u bilo kom trenutku tako što ćete pratiti instrukcije koje se nalaze na dnu svakog email-a koji ste dobili u okviru newsletter-a. U tom slučaju, Vaši osobni podaci će biti obrisani, kako je i opisano u našim Pravilima privatnosti.


 

 1. Stranice trećih strana


 

HD-WIN nema kontrolu niti bilo kakva prava u pogledu bilo koje Internet stranice treće strane. Korištenje svake Internet stranice treće strane uređeno je Uvjetima korištenja i politikom privatnosti te konkretne Internet stranice treće strane, a koji se mogu u značajnoj mjeri razlikovati od Uvjeta i Pravila privatnosti Društva. Društvo ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu dostupnosti ili funkcionalnosti bilo koje Internet stranice treće strane, niti u pogledu Uvjeta korištenja i/ili politika privatnosti koje se primjenjuju na njih.

Društvo nije odgovorno za točnost, ažurnost ili sadržaj informacija objavljenih na Internet stranici treće strane ili bilo kojem drugom izvoru kojem se može pristupiti putem linka dostupnog na Platformi.

Činjenica da je na Platformi dostupan link do Internet stranice treće strane ne implicira niti podrazumijeva da HD-WIN odobrava ili preporučuje usluge ili proizvode subjekta u čijem vlasništvu je Internet stranica treće strane.

Posjetitelj je isključivo odgovoran i snosi rizik pristupanju Internet stranici treće strane. Posjetitelj je upoznat sa činjenicom da se napuštanjem Platforme prestaju primjenjivati Uvjeti i Pravila privatnosti.


 

 1. Nepostojanje jamstva


 

Posjetitelj (uključujući Registriranog korisnika) pristupa i koristi Platformu na vlastitu odgovornost i svjestan je da HD-WIN osigurava Platformu “u viđenom stanju” (as is and as available). HD-WIN ne jamči (ni implicitno ni eksplicitno):

 • da će Platforma, Sadržaj i Usluge (uključujući usluge obuhvaćene pretplatom) odgovarati specifičnim potrebama ili zahtjevima Posjetitelja,

 • da će Usluga biti u svakom trenutku funkcionalna, točna, sigurna, neprekinuta, zadovoljavajućeg kvaliteta i bez grešaka,

 • da je Sadržaj točan i pouzdan,

 • da će bilo koje greške ili nedostaci u pogledu Usluga biti ispravljeni.

HD-WIN zadržava puno pravo da, bez slanja obavijesti Korisnicima, a Registriranim korisnicima uz prethodnu obavijest u razumnom roku, u bilo kom trenutku:

 1. onemogući ili suspendira pristup Platformi u cijelosti ili djelomično,

 2. unese izmjene u Sadržaj ili bilo koji dio Platforme,

 3. obustavi funkcionalnost Platforme uslijed redovnog ili izvanrednog održavanja, potrebnih ažuriranja, otklanjanja nedostataka ili iz drugih razloga.

HD-WIN ne jamči niti snosi odgovornost za funkcionalnost hardverskih i softverskih komponenti koje Posjetitelj koristi za pristupanje i korištenje Platforme i Usluga, kao ni za usluge koje pružaju treće strane u vezi sa Platformom, poput kvalitete internet povezanosti i veza. Posjetitelj nema mogućnost upućivanja bilo kakvih zahtjeva prema nama u tom pogledu.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku prekinemo rad Platforme i/ili pružanje Usluga, bez navođenja razloga, pri ćemu ćemo osigurati da se uplaćeni iznosi po osnovu pretplate na Platformu za period nakon prekida rada Platforme/pružanja Usluga vrate Registriranim korisnicima na isti način na koji su i plaćeni.

Platforma, Sadržaj i Usluge su namijenjeni isključivo za informativne svrhe. Informacije u vezi sa financijama, burzom, poslovanjem, investiranjem, knjigovodstvom, geopolitičkim i političkim pitanjima kao i sve druge informacije objavljene na Platformi čine dio Sadržaja isključivo sa ciljem pružanja informacija. Ništa sadržano na Platformi ne predstavlja pravni, komercijalni, poslovni ili savjet druge vrste. Ne jamčimo da je bilo koji stav, mišljenje, izjava ili preporuka sadržana u bilo kojem dijelu Sadržaja točna, ažurna ili potpuna.


 

 1. Ograničenje odgovornosti


 

Ni u kojem slučaju, do mjere u kojoj je to dozvoljeno, HD-WIN (uključujući Partnere) niti njihovi zastupnici, predstavnici i članovi neće snositi nikakvu odgovornost prema Posjetitelju ili trećoj osobi za:

 1. bilo koju vrstu štete, gubitka, troška, ili drugu štetnu posljedicu koja nastane kao rezultat direktnog ili indirektnog korištenja ili nemogućnosti korištenja Platforme, Sadržaja ili Usluga,


 

 1. neovlašten pristup Korisničkom računu ili štetnu posljedicu koja može proizaći iz njega.


 


 

Izuzeci. Ograničenje odgovornosti neće se primjenjivati u slučajevima štete koja nastane iz namjernog kršenja Ugovora od strane HD-WIN.

Ukoliko se utvrdi da je bilo koje od prethodno opisanih ograničenja odgovornosti neizvršivo ili u slučaju utvrđenja odgovornosti Društva, Posjetitelj je suglasan da ukupna utvrđena odgovornost Društva ne može prijeći iznos svih plaćenih naknada za pretplatu koju je Posjetitelj platio Društvu po osnovu Ugovora u periodu od 12 mjeseci koji prethode danu utvrđivanja odgovornosti Društva.

Posjetitelj je suglasan da ograničenja odgovornosti opisana u ovom odjeljku predstavljaju primjerenu raspodjelu rizika između Društva i Posjetitelja i čini neizostavni element Ugovora, te da Platforma, Sadržaj i Usluge ne bi postojale, odnosno ne bi bile pružane od strane Društva bez opisanih ograničenja.


 

Viša sila. Nijedna Ugovorna strana se neće smatrati odgovornom za kršenje Ugovora koje nastane kao posljedica okolnosti koje se razumno nisu mogle predvidjeti i koje su izvan kontrole Ugovornih strana, kao što su prirodne nepogode, rat, akt nadležnog organa, političke ili ekonomske sankcije, građanski nemiri, teroristički napad, štrajk, pad interneta, ili bilo koja druga okolnost koja se može smatrati višom silom u skladu sa mjerodavnim pravom. Ovaj izuzetak primjenjuje se samo ukoliko je konkretna okolnost direktno utjecala odnosno onemogućila Ugovornu stranu da ispuni svoju ugovornu obavezu.

Ovaj odjeljak nema za cilj da:

 1. derogira ili ograniči primjenu bilo kojeg zakonskog ograničenja ili isključenja odgovornosti,

 2. omogući ograničenje ili isključenje odgovornosti Registriranog korisnika za plaćanje naknade za pretplatu u skladu sa Ugovorom.


 


 


 

 1. Isporuka i usklađenost usluge i odgovornost društva


 

Isporuka Usluge. Društvo isporučuje digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu Registriranom korisniku, ako se Ugovorne strane ne dogovore drukčije te bez nepotrebne odgode isporučuje digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu nakon sklapanja ugovora.

Za potrebe razjašnjenja, smatra se da je Društvo ispunilo svoju obvezu u pogledu isporuke u trenutku:

 1. kada su digitalni sadržaj ili bilo koje sredstvo prikladno za pristup digitalnom sadržaju ili njegovo preuzimanje stavljeni na raspolaganje ili učinjeni dostupnim potrošaču ili fizičkom ili virtualnom uređaju koji je potrošač odabrao u tu svrhu;

 2. kada je digitalna usluga učinjena dostupnom potrošaču ili fizičkom ili virtualnom uređaju koji je potrošač odabrao u tu svrhu.

Prodavatelj je odgovoran za svaku neisporuku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.


 

Usklađenost Usluge i proizvoda. Društvo Registriranom korisniku isporučuje digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu koji moraju:.

 1. odgovarati opisu, količini i kvaliteti te posjedovati funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom;

 2. biti prikladni za bilo koju posebnu namjenu za koju su potrebni potrošaču i s kojom je potrošač upoznao trgovca najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je trgovac dao pristanak;

 3. biti isporučeni sa svom dodatnom opremom, uputama, uključujući upute za instalaciju, i korisničkom podrškom, kako je utvrđeno ugovorom; i

 4. ažurirati se kako je utvrđeno Ugovorom.

Ako je ugovorom predviđena kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge tijekom određenog razdoblja, taj digitalni sadržaj ili digitalna usluga moraju biti usklađeni tijekom cijelog tog razdoblja.

Društvo može preinačiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu izvan okvira onoga što je potrebno kako bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga i dalje bili usklađeni pri čemu trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. ugovorom je dopuštena takva preinaka te se u njemu navodi valjan razlog za nju;

 2. takva preinaka izvršena je bez dodatnih troškova za Registriranog korisnika;

 3. Registrirani korisnik je o preinaci obaviješten na jasan i razumljiv način; i

 4. u slučajevima iz stavka 2. Registrirani korisnik je u razumnom roku prije preinake na trajnom nosaču podataka obaviješten o značajkama i trenutku preinake te o pravu na raskid ugovora ili o mogućnosti zadržavanja digitalnog sadržaja ili digitalne usluge bez takve preinake.

Registrirani korisnik ima pravo raskinuti ugovor ako se preinakom negativno utječe na pristup Registriranog korisnika digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili korištenje njima, osim ako je takav negativan utjecaj neznatan.

Teret dokazivanja u odnosu na to jesu li digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučeni je na Društvu.

Registrirani korisnik surađuje s Društvom, u mjeri u kojoj je to razumno moguće i potrebno, kako bi se utvrdilo je li uzrok neusklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge digitalno okružje Registriranog korisnika. Obveza suradnje ograničena je na ona tehnički dostupna sredstva koja su najmanje nametljiva za Registriranog korisnika.

Ako Registrirani korisnik ne surađuje i ako je Društvo o tom zahtjevu Registriranog korisnika obavijestio na jasan i razumljiv način prije sklapanja ugovora, teret dokazivanja u odnosu na to je li neusklađenost postojala je na Registriranom korisniku.

Registrirani korisnik je obvezan obavijestiti Društvo o postojanju vidljivih nedostataka proizvoda u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Registriranog korisnika.


 

Ažuriranja. Društvo osigurava da Registrirani korisnik bude obaviješten o ažuriranjima, uključujući sigurnosna ažuriranja, koja su potrebna kako bi proizvod ili usluga ostali usklađeni te da mu se ta ažuriranja isporučuju, tijekom razdoblja:

 1. unutar kojeg se digitalni sadržaj ili digitalna usluga moraju isporučivati u skladu s ugovorom, ako je ugovorom predviđena kontinuirana isporuka tijekom određenog razdoblja; ili

 2. unutar kojeg potrošač to može razumno očekivati s obzirom na vrstu i svrhu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i uzimajući u obzir okolnosti i prirodu ugovora, ako je ugovorom predviđena jednokratna isporuka ili niz pojedinačnih isporuka.

Ako Registrirani korisnik u razumnom roku ne instalira ažuriranja koja je Društvo isporučilo sukladno gore navedenoj obvezi, Društvo nije odgovorno za neusklađenost koja proizlazi isključivo iz propuštanja instalacije relevantnog ažuriranja, pod sljedećim uvjetima:

 1. Društvo je obavijestilo Registriranog korisnika o raspoloživosti ažuriranja i posljedicama propuštanja Registriranog korisnika da ga instalira; i

 2. propuštanje instalacije ili nepravilna instalacija ažuriranja od strane Registriranog korisnika nisu posljedica nedostataka u uputama za instalaciju koje je dostavilo Društvo.


 

Nepravilna integracija. Svaka neusklađenost koja je posljedica nepravilne integracije digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u digitalno okružje Registriranog korisnika smatra se neusklađenošću digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ako je:

 1. integraciju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge izvršilo Društvo ili je to izvršeno pod njegovom odgovornošću; ili

 2. integraciju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge trebalo izvršiti Društvo te je nepravilna integracija posljedica nedostataka u uputama za integraciju koje je dostavilo Društvo.


 

Odgovornost Društva kao prodavatelja. Ako Prodavatelj nije isporučio digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu sukladno prethodno opisanoj obvezi, Kupac poziva Prodavatelja da mu isporuči digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu. Ako Prodavatelj nakon toga ne isporuči digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu bez nepotrebne odgode ili unutar dodatnog roka koji su ugovorne strane izričito dogovorile, Kupac ima pravo raskinuti ugovor.

U slučaju neusklađenosti Kupac ima pravo na usklađivanje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili na razmjerno sniženje cijene ili na raskid ugovora.

Prodavatelj usklađuje digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu u razumnom roku od trenutka kada je Kupac obavijestio trgovca o neusklađenosti, besplatno i bez ikakvih znatnih neugodnosti za Kupca, uzimajući u obzir prirodu tog digitalnog sadržaja ili te digitalne usluge i svrhu za koju su Kupcu taj digitalni sadržaj ili ta digitalna usluga bili potrebni.

Kupac ostvaruje pravo na raskid ugovora putem izjave Prodavatelju u kojoj se izražava odluka Kupca o raskidu ugovora.

U slučaju raskida ugovora Prodavatelj Kupcu nadoknađuje sve iznose koje je platio na temelju ugovora.

U slučajevima kada se ugovorom predviđa isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u zamjenu za određenu cijenu i tijekom određenog razdoblja, a digitalni sadržaj ili digitalna usluga bili su usklađeni tijekom određenog razdoblja prije raskida ugovora, Prodavatelj Kupcu nadoknađuje samo razmjerni dio plaćene cijene koji odgovara razdoblju tijekom kojeg su digitalni sadržaj ili digitalna usluga bili neusklađeni i svaki dio cijene koji je Kupac platio unaprijed za bilo koje razdoblje ugovora koje bi bilo preostalo da ugovor nije bio raskinut.

Svaki iznos koji je Prodavatelj dužan vratiti Kupcu zbog sniženja cijene ili raskida ugovora vraća se bez nepotrebne odgode, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj obaviješten o odluci Kupca da se pozove na svoje pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora.

Prodavatelj vraća plaćeno istim sredstvom plaćanja koje je Kupac upotrijebio pri plaćanju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, osim ako Kupac izrijekom pristane na drukčiji način povrata i pod uvjetom da Kupac ne snosi nikakve troškove zbog tog vraćanja.

Kupac se nakon raskida ugovora suzdržava od upotrebe digitalnog sadržaja ili digitalne usluge te od njihova stavljanja na raspolaganje trećim stranama.


 

Nedostaci za koje Društvo kao prodavatelj ne odgovara. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od preuzimanja Usluge ili proizvoda. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Prodavatelju, osim ako je Prodavateljevom prijevarom Kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.


 

Gubitak prava na raskid ugovora zbog nedostataka. Kupac gubi pravo na raskid ugovora zbog nedostatka (neusklađenosti) kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.

Ipak Kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju obveze Kupca da pregleda stvar, ili ako je Kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja.


 

 1. Naknada štete


 

Posjetitelj je suglasan da će, ako je njegova odgovornost za štetu utvrđena, o vlastitom trošku, braniti i obeštetiti HD-WIN (uključujući Partnere) od svih i bilo kojih potraživanja, zahtjeva za naknadu štete, odgovornosti, troškova, uključujući razumne troškove odvjetničkog zastupanja, koji nastanu iz ili su u vezi sa Platformom, Sadržajem i/ili Uslugama, uključujući ali ne ograničavajući se na:

 1. korištenje Platforme, Sadržaja i/ili Usluga od strane Posjetitelja ili druge osobe koja koristi uređaj Posjetitelja,

 2. korištenje Platforme, Sadržaja i/ili Usluga putem Korisničkog računa,

 3. kršenje Ugovora od strane Posjetitelja ili druge osobe koja koristi uređaj Posjetitelja (uključujući Korisnički račun ako je primjenljivo), uključujući kršenje bilo koje obveze Posjetitelja koja proizlazi iz Ugovora,

 4. bilo kakve tvrdnje o povredi prava intelektualnog vlasništva, prava na privatnost, ili drugog prava bilo koje treće osobe uslijed korištenja Platforme, Sadržaja i/ili Usluga od strane Posjetitelja ili druge osobe koja koristi uređaj Posjetitelja (uključujući Korisnički račun ako je primjenjivo),

 5. bilo kakve izmjene, uklanjanja, brisanja, dodatke ili drugi vid neovlaštene upotrebe u odnosu na Platformu, Sadržaj i/ili Usluge od strane Posjetitelja ili druge osobe koje koriste uređaj Posjetitelja (uključujući Korisnički račun ako je primjenljivo).

Ako se utvrdi da je posjetitelj odgovoran za štetu, Posjetitelj će nadoknaditi Društvu sve i bilo koje troškove i štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razumne troškove odvjetničkog zastupanja i troškove koji na bilo koji način proizlaze iz takvog zahtjeva, odnosno potraživanja, radnje ili bilo koje vrste postupka koji se vodi u vezi sa takvim zahtjevom ili potraživanjem.

HD-WIN zadržava pravo da, o vlastitom trošku, poduzme sve potrebne radnje sa ciljem obrane i upravljanja postupkom koji je predmet naknade štete od strane Posjetitelja, u kom slučaju se Posjetitelj obavezuje pružiti Društvu svu potrebnu pomoć i asistenciju u takvoj obrani i ostvarivanju svojih prava na primjer da sudjeluje u postupku kao umješač.

Ukoliko se utvrdi njegova odgovornost za štetu, Posjetitelj će nadoknaditi Društvu troškove odvjetničkog zastupanja u slučaju vođenja sudskog postupka pokrenutog od strane Društva protiv Posjetitelja a koji nastane zbog kršenja obveze Posjetitelja opisane u ovom odjeljku.


 

 1. Korespondencija


 

Posjetitelj može stupiti u kontakt sa HD-WIN slanjem upita na bilo koji od sljedećih načina:

 • na email adresu: subscription@bloombergadria.com ,

 • na adresu Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska,

 • putem telefona na broj 01 3497525,

 • putem polja za kontakt u okviru Korisničkog računa.

HD-WIN može stupiti u kontakt sa Registriranim korisnikom na sljedeće načine:

 • kada je Registrirani korisnik fizička osoba: putem email adrese sa kojom je povezan Korisnički račun.


 

 • Kada je Registrirani korisnik pravna osoba: putem email adrese sa kojom je povezan Korisnički račun ili putem email adrese koja je registrirana u javnom registru društava ili putem pismene pošiljke na adresu sjedišta društva.


 


 

Obavijest, odnosno poruka smatrat će se dostavljenim:

 1. u slučaju dostavljanja putem e-mail-a: naredni radni dan od dana slanja,

 2. u slučaju dostavljanja putem dostavne službe: na dan naznačen na potvrdi o prijemu kurirske službe,

 3. u slučaju dostavljanja putem preporučene pošiljke: petog radnog dana nakon datuma slanja.

 

Za potrebe ovog Ugovora, radni dan podrazumijeva radni dan u mjestu u kojem HD-WIN ima registrirano sjedište.

Svaka Ugovorna strana ima pravo izmijeniti adresu za korespondenciju navedenu u Ugovoru, pod uvjetom da o tome prethodno obavijesti drugu Ugovornu stranu u skladu sa ovim odjeljkom.


 

 1. Prestanak Ugovora


 

Ugovor će imati učinak do:

 1. Raskida od strane Posjetitelja odnosno Registriranog korisnika.

 2. Raskida od strane HD-WIN i/ili Partnera.


 

Raskid od strane Posjetitelja. Posjetitelj može u bilo koje vrijeme prestati sa korištenjem Platforme i Usluge, te uništiti sav materijal pribavljen kroz Uslugu, čime će se ugovor smatrati raskinutim (osim ako se ne radi o Registriranom korisniku).


 

Raskid od strane Registriranog korisnika. Registrirani korisnik može u bilo koje vrijeme prestati sa korištenjem Platforme i Usluge te uništiti sav materijal pribavljen kroz Uslugu.

Deaktivacijom ili brisanjem Korisničkog računa Ugovor se smatra raskinutim, bez obzira na razlog deaktivacije, odnosno brisanja.

Registrirani korisnik ima pravo:

 • deaktivirati pretplatu, pri čemu će potvrdom deaktivacije i dalje biti omogućen pristup Korisničkom računu, ali bez mogućnosti pristupa Uslugama koje su bile dostupne na osnovu odabranog Modela pretplate. Nakon deaktivacije, može se ponovo aktivirati pretplata u roku od 30 dana. Po isteku roka od 30 dana Korisnički račun se trajno briše te se Ugovor smatra raskinutim, a Vaše osobne podatke ćemo izbrisati u skladu sa rokovima definisanim Pravilima privatnosti.


 

 • obrisati Korisnički račun, potvrdom brisanja Vaš Korisnički račun se trajno briše i Vaša pretplata se automatski gasi. Nakon brisanja Korisničkog računa, HD-WIN će sa Vašim osobnim podacima postupiti u skladu sa Pravilima privatnosti. U ovom slučaju, brisanjem se smatra da je Ugovor raskinut.

Registrirani korisnik koji je raskinuo Ugovor prije isteka pretplate nema pravo na povrat plaćenog iznosa (ni u cijelosti ni u dijelu), kako je to detaljnije regulirano u odjeljku Otkazivanje pretplate.


 

Raskid od strane HD-WIN zbog povrede Ugovora. HD-WIN ima pravo da u bilo kojem trenutku deaktivira pretplatu ukoliko Registrirani korisnik propusti da plati naknadu u skladu sa izabranim Modelom pretplate.

HD-WIN zadržava pravo da u bilo kojem trenutku deaktivira pretplatu, odnosno obriše Korisnički račun ukoliko dođe do saznanja o postupanju Registriranog korisnika suprotno Ugovoru ili bilo kojem mjerodavnom pravu, ili po nalogu nadležnog državnog organa, sa trenutnim učinkom od dana slanja obavijesti o raskidu Ugovora. HD-WIN ima diskrecijsku ocjenu u donošenju odluke krši li Registrirani korisnik Ugovor ili mjerodavno pravo. Ukoliko HD-WIN ima saznanja da postoje okolnosti koje ukazuju da je došlo do kršenja Ugovora ili mjerodavnog prava, HD-WIN ima pravo da prethodno suspendira Korisnički račun na period do 30 dana. HD-WIN ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane uslijed suspenzije ili jednostranog raskida zbog povrede Ugovora.


 

Raskid od strane HD-WIN bez povrede Ugovora. HD-WIN ima pravo da ukine pristup Platformi i prestane sa pružanjem Usluga bez razloga koji se odnose na postupanje Registriranog korisnika u svako doba s tim da ima obvezu da o tome obavijesti Registrirane korisnike najmanje 30 (trideset) dana ranije. U slučaju da Registriranom korisniku nije istekao period pretplate u skladu sa izabranim Modelom pretplate, HD-WIN će, po vlastitoj diskreciji, omogućiti pristup Platformi i Uslugama do isteka perioda pretplate ili vratiti dio naknade Registriranom korisniku koji je razmjeran preostalom neiskorištenom dijelu perioda pretplate.


 

Obaveze Registriranog korisnika nakon raskida. Registrirani korisnik je dužan da bez odlaganja, a najkasnije na dan raskida Ugovora, uništi sve materijale koji su proizašli sa Platforme odnosno Sadržaja i Usluga, kao i sve kopije i povezane dokumente.


 

Odredbe koje se primjenjuju nakon prestanka Ugovora. Obveze koje se nastavljaju primjenjivati i nakon prestanka Ugovora su:

 1. Obveza plaćanja koja je nastala prije prestanka Ugovora

 2. Članovi 5, 6, 7, 13, 14, 16, 18 i 19.


 

 1. Podnošenje prigovora i rješavanje sporova


 

Društvo omogućuje svim Posjetiteljima da svoje prigovore upute putem elektroničke pošte na adresu contact@bloombergadria.com te će Društvo obavijestiti Posjetitelja o zaprimljenom prigovoru.

Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i Kupac će spor pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Rješavanje sporova je moguće pred centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR .


 

 1. Naslovi, nepostojanje odricanja od prava, djelomična ništavost i cjelokupan Ugovor


 

Naslovi. Naslovi odjeljaka u Ugovoru su dani samo radi lakšeg snalaženja i ne mogu imati nikakav pravni učinak niti su relevantni za tumačenje Ugovora.


 

Nepostojanje odricanja od prava. Naša odluka da ne koristimo pravo po propisima i Ugovoru neće se tumačiti kao odricanje od prava.


 

Djelomična ništavost. Ukoliko se utvrdi ništavost bilo koje odredbe Ugovora, ništavost takve odredbe neće utjecati na punovažnost ostalih odredaba Ugovora, koje će ostati na snazi i nastaviti se primjenjivati u svom punom obujmu.

U slučaju ništavosti bilo koje odredbe Ugovora uslijed njene suprotnosti sa važećim mjerodavnim propisima, takva odredba će se, samo u pogledu konkretnog razloga ništavosti i u odnosu na konkretne okolnosti, tumačiti na način da bude usuglašena sa mjerodavnim pravom. Takvo izmijenjeno tumačenje će biti ograničeno samo na onu mjeru u kojoj je to neophodno da bi Ugovor proizvodio pravni učinak i uz nastojanje da izmijenjena odredba zadrži svoje originalno značenje u najvećoj mogućoj mjeri.


 

Cjelokupan Ugovor. Odredbe ovog Ugovora (uključujući njegove izmjene s vremena na vrijeme) u cjelini predstavljaju sporazum između Ugovornih strana. Ugovor zamjenjuje sve prethodne ili trenutne, usmene ili pismene, pregovore i sporazume razmijenjene između Ugovornih strana, ukoliko postoje.

U slučaju nesuglasnosti između odredaba Ugovora i bilo koje izjave, konstatacije ili druge informacije objavljene na Platformi, navedene u Sadržaju ili u bilo kojoj korespondenciji između Ugovornih strana, odredbe Ugovora će imati prednost.


 

 1. Kontakt


 

Za sva pitanja u pogledu Uvjeta, Ugovora, Platforme ili Usluga, možete nas kontaktirati putem email adrese: contact@bloombergadria.com ili putem polja za kontakt u okviru Korisničkog računa.