Pravila privatnosti

 

Room free icon 

PRAVILA PRIVATNOSTI 

 

 

Ova Pravila privatnosti stupaju na snagu danom objave na https://bloombergadria.com/, a zadnji puta je ažurirana u svibnju 2023. godine.

 

HD-WIN ARENA SPORT d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb, OIB:75150106632 (dalje u tekstu označen kao: ˝HD-WIN˝) posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka.

 

Pravila privatnosti uređuju način postupanja s informacijama i osobnim podacima koje HD-WIN zajedno s Partnerima (kako je to definisano u Uvjetima korištenja i pružanja usluge, dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) obrađuje kada se posjeti naša Platforma https://bloombergadria.com/ te se odnosi na osobne podatke koje prikupljaju i obrađuju HD-WIN i Partneri (u daljem tekstu zajednički označeni kao: „Zajednički voditelji obrade“ ili „mi“), koji se u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) smatraju Zajedničkim voditeljima obrade.

 

Zajednički voditelji obrade obrađuju podatke Registriranih korisnika, Posjetitelja, ali i drugih ispitanika kao što su pretplatnici na newsletter, sve u skladu sa pojmovima, obvezama i pravima koji su propisani važećim propisima, Uvjetima korištenja i pružanja usluge i Politikom kolačića.

 

Obrada osobnih podataka koji se obrađuju nakon posjeta Platformi temelji se uvijek na adekvatnim pravnim osnovama, sve sukladno važećim propisima. U svakom pojedinom slučaju kada dodatno obrađujemo Vaše osobne podatke dat ćemo Vam obavijest kako o pravnoj osnovi na kojoj, u tom slučaju, obrađujemo podatke tako i o Vašim pravima vezanim uz zaštitu osobnih podataka. Ne morate brinuti da u slučaju promjene svrhe obrade Vaših osobnih podataka nećete o istome biti obaviješteni.

 

 

Budući da vjerujemo u potpunu transparentnost te nam je zaštita Vaše privatnosti i osobnih podataka iznimno važna, ova Pravila privatnosti su napisana na način da pruža sve informacije i to na Vama pristupačan, jednostavan i razumljiv način.

 

Molimo Vas da pročitate ova Pravila privatnosti kako biste ih u potpunosti razumjeli te kako biste u trenutku prihvaćanja Uvjeta korištenja znali na što pristajete.

 

Pravila privatnosti, u dijelu koji nije u nesuglasju sa Uvjetima korištenja ili važećim propisima sastavni su dio Uvjeta korištenja. Također, Politika kolačića sastavni je dio ovih Pravila.

 

Svi pojmovi napisani velikim slovima koji nisu definirani u ovim Pravilima privatnosti imaju isto značenje kao termini definirani u dijelu Definicije u našim Uvjetima korištenja.

 

Pravila privatnosti u PDF formatu možete preuzeti na Platformi u svakom trenutku.


 

 1. Definicije

 2. Uloga DPO u obradi Vaših Podataka

 3. Koje Podatke prikupljamo, u koju svrhu i na kojem pravnom osnovu?

 4. Što ne radimo?

 5. Sigurnost Podataka

 6. S kim dijelimo Vaše Podatke?

 7. Međunarodni prijenos Podataka

 8. Vaša prava

 9. Izmjene Pravila privatnosti

 

 

 

 1. Definicije 

 

 

 
 
 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

Ispitanik”, ili „Vi” se odnosi na sve fizičke osobe čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja (primjerice spol, dob, adresa elektroničke pošte). U kontekstu ove Politike privatnosti ispitanicima se tako smatraju Posjetitelji Platforme, Registrirani korisnici, pretplatnici za newsletter, sudionici nagradnih igara, zaposlenici i sl.

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 

Nadzorno tijelo” se odnosi na instituciju odnosno tijelo javne vlasti ili drugo tijelo koje sukladno važećim propisima vrši nadzor nad primjenom Propisa, osobito nad primjenom propisa o zaštiti osobnih podataka i privatnosti: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, adresa elektroničke pošte: azop@azop.hr, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, Web: www.azop.hr (dalje u tekstu: AZOP ili Nadzorno tijelo)

 

 
 
 
 

System free icon 

 
 

Izvršitelj obrade” je svaka fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, društvo, organizacija, poduzeće. Izvršitelji obrade obrađuju osobne podatke u ime Voditelja obrade, a obrada koju provode izvršitelji obrade uređuje se ugovorom s Voditeljem obrade ili drugim pravnim aktom. 

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

Podatak” iliOsobni podatak” se odnosi na sve podatke fizičkih osoba odnosno one koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Osobni podaci su primjerice ime i prezime, adresa fizičke osobe, e-mail adresa, podaci o zdravlju, identifikacijska oznaka građana, podaci o plaći, bankovni računi, podaci o lokaciji, biometrijski podaci (npr. otisak prsta), broj putovnice, broj osobne iskaznice i sl. Osobnim podacima ne smatraju se službeni podaci odnosno oni koji se odnose na pravne osobe. Tako se primjerice neće smatrati osobnim podacima matični broj pravne osobe, naziv pravne osobe, poštanska adresa pravne osobe, opći e-mail pravne osobe, financijski podaci pravne osobe, podaci o umrlima i sl.

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

Propis/i” se odnosi na: 1) Ugovor o funkcioniranju Europske unije – članak 16.; 2) Povelju Europske unije o temeljnim pravima – osobito članak 7. i 8.; 3) Uredbu (EZ) 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II); 4) Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka); 5) Direktivu 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama); 6) Direktivu (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP; 7) Direktivu (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela; 8) Ustav RH – osobito članak 37.; 9) Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 4-38/05); 9) Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12-129/05); 10) Zakon o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17); 11) Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18); 12) Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela („Narodne novine“ br. 46/18); 13) Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija („Narodne novine“ br. 68/2018); 14) Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 8-57/19) (na dan stupanja na snagu Zakona Protokol nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku); 15) Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu („Narodne novine“ br. 36/13, 105/17 i 133/20); 16) Kriteriji za obročnu otplatu i uvjete za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka („Narodne novine“ br. 5/20); 17) Odluka o uspostavi i javnoj objavi popisa vrsta postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka; 18) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – članak 8.; 19) Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka

Moramo napomenuti kako naveden propisi svakako nisu jedini koji se primjenjuju i isti su na snazi u pojedinim članicama EU, s naglaskom na Republike Hrvatsku i na mjerodavno pravo republike Hrvatske u ovom slučaju.

 
 
 
 

Personal data 

 

Voditelj obrade” je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, društvo, organizacija, poduzeće koje obrađuje podatke ispitanika. Voditelj obrade između ostaloga određuje načine, svrhe i rokove obrade.

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

Voditelj obrade” je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, društvo, organizacija, poduzeće koje obrađuje podatke ispitanika. Voditelj obrade između ostaloga određuje načine, svrhe i rokove obrade.

 

 

 1. Uloga DPO u obradi Vaših Podataka 

 

Zajednički voditelji obrade prikupljaju osobne podatke na način naveden u dijelu Koje podatke prikupljamo i kako?. HD-WIN i Partneri su zaključili Sporazum između zajedničkih voditelja obrade, kojim uređuju svoje obveze i odgovornosti u vezi sa poštivanjem važećih Propisa. Navedenim Sporazumom o obradi i dijeljenju podataka s posebnim naglaskom, među drugim relevantnim odredbama, uređuju se obveze u pogledu dijeljenja podataka, održavanja tehničkih, sigurnosnih i organizacijskih mjera, ostvarivanja prava Ispitanika na koje se podaci odnose i ispunjavanja obaveza Zajedničkih voditelja obrade da Ispitaniku pruže informacije i/ili ostvare i/ili ograniče prava u ovisnosti od samog zahtjeva Ispitanika.

 

HD-WIN je imenovao službenika za zaštitu podataka (Data Protection Officer) („DPO“). DPO možete kontaktirati u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Vaših osobnih podataka, kao i u slučaju bilo kakvih nejasnoća u vezi sa Vašim pravima. Ukoliko Vam službenik za zaštitu podataka ne može pomoći i/ ili smatrate da svojim postupanjem krši Vaša prava uvijek se možete obratiti nadležnom Nadzornom tijelu.

 

Službenik za zaštitu podataka:

 

Ime: Sanja Krasnec

Email: dpo.arenasport@hraste-partneri.hr

Telefon: +385 14828060

Adresa: Ribnjak 40, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska 

 

U slučaju da se Službeniku za zaštitu podataka obraćate pisanim putem odnosno putem pošte molimo Vas da naznačite kako je pismeno (dopis) za Službenika za zaštitu podataka i to navodeći ˝n/r Službeniku za zaštitu podataka˝.

 

 1. Koje Podatke prikupljamo, u koju svrhu i po kojem pravnom osnovu? 

 

 

Možemo prikupljati i primati Podatke o Vama na različite načine:

 

 1. Podatke koje nam pružite korištenjem Usluge (na primjer, kada kreirate Korisnički račun na Platformi);

 2. Podatke koje odlučite podijeliti s nama kada nas kontaktirate putem deskhr@bloombergadria.com ili putem contact@bloomberadria.com ili putem druge adrese elektroničke pošte koja Vam je javno dostupna;

 3. Podatke koje prikupljamo putem kolačića u skladu sa našom Politikom kolačića;

 4. Podatke koje nam ostavite u slučaju da želite primati novosti o našim ponudama, novim uslugama, događajima koje organiziramo.

 

Obrada Vaših podataka je ograničena na ono što je nužno za svrhe za koje se Podaci prikupljaju.

 

Vama najvažnije Podatke koje prikupljamo kao Zajednički voditelji obrade možete vidjeti niže u tablici. Niže u tablici za Vas smo naveli svrhe obrade, pravne osnove obrade podataka te rokove čuvanja takvih Podataka. U svakom trenutku možete tražiti evidencije aktivnosti obrade kako biste imali uvid i u druge podatke koje obrađujemo.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 

 

 

 
 
 
 

A close up of a logo

Description automatically generatedSVRHA 

 
 
 
 

PRAVNI OSNOV 

 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

ROK ČUVANJA 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 

Podatak o tome koja regija Vas zanima

 

 

 

Pristup određenom dijelu Platforme sa sadržajem Vašeg interesa.

 

Obrada je neophodna kako bi zajednički voditelji obrade izvršili obaveze iz Ugovora i omogućili pristup relevantnom dijelu Platforme. Obrada je nužna i za ispunjene zahtjeva Ispitanika.

 
 

Tijekom Vaše posjete Platformi.

 
 

Podaci neophodni za registraciju na Platformi

 

Adresa elektroničke pošte i lozinka, vaš region sa kog pristupate sadržaju.

 

 
 

Kreiranje Korisničkog računa na Platformi od strane Posjetitelja, u skladu sa Uvjetima korištenja.

 
 

Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora, u skladu sa odeljkom 8 Uvjeta korištenja. (Registracija i pretplata).

 

Bez navođenja adrese elektroničke pošte i postavljanja lozinke, Posjetitelj ne može kreirati Korisnički račun.

 

Podaci o regionu su neophodni za zaključenje Ugovora.

 

 

 

 

 
 

 

 

Podatke čuvamo do brisanja Vašeg Korisničkog računa.

 

Ukoliko deaktivirate Vaš Korisnički račun, podatke čuvamo još 30 dana nakon deaktivacije Korisničkog računa, nakon čega ćemo obrisati sve podatke.

 

 

 

 
 
 
 

Podaci neophodni za podešavanje Korisničkog računa

 

Adresa elektroničke pošte i lozinka, podaci o regiji iz koje pristupate sadržaju

 

Nakon kreiranja Korisničkog računa, možete podesiti Vaše Podatke na Platformi, u skladu sa Uvjetima korištenja.

 
 

Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora, u skladu sa Uvjetima korištenja u dijelu u kojem se uređuje pitanje registracije i pretplate.

 

 

 

 
 

Podatke čuvamo do brisanja Vašeg Korisničkog profila.

 

Ukoliko deaktivirate Vaš Korisnički račun, podatke čuvamo još 30 dana nakon deaktivacije Korisničkog računa, nakon čega ćemo obrisati sve podatke.

 

 

 
 
 

Financijski podaci

 

Ime i prezime fizičke osobe koja vrši plaćanje, adresa, broj računa i drugi podaci o platnoj kartici, podaci o neizvršenim naplatama (ukoliko je primjenjivo). Fizička osoba koja vrši plaćanje ne mora biti Registrirani korisnik, te je moguće da gore spomenuti podaci budu prikupljeni o trećoj osobi koja vrši plaćanje u ime Registriranog korisnika.

 

Podatke prikupljamo prilikom prijave na određeni Model pretplate u skladu sa Uvjetima korištenja, a dodatno ih koristimo prilikom automatskog produžavanja pretplate (ako je primjenjivo). Ukoliko naplata, u skladu sa Uvjetima korištenja i odabranim Modelom pretplate ne bude realizirana, prikupljamo podatke o navedenome, kako bismo kontaktirali Korisnika radi osiguravanja drugih metoda naplate.

 
 

Obrada je neophodna kako bi Registrirani korisnik izvršio svoje obaveze iz Ugovora koji se odnosi na izabrani Model pretplate.

 
 

Podaci se čuvaju tijekom trajanja Ugovora. Molimo Vas da obratite pozornost da će u određenim slučajevima, koji su propisani posebnim propisima biti potrebno i duže čuvanje podataka. Primjerice podatke o računima čuvat ćemo 12 godina što je nužno kako bismo izvršili sve svoje obveze.

 

 

 
 
 
 

Dodatni podaci

Odnosno, podaci koje ste odlučili podijeliti s nama.

 
 

Ako nam pošaljete upit na deskhr@bloombergadria.com ili na contact@bloombergadria.com ili na neki drugi način zatražite podršku, prikupljat ćemo podatke koje odlučite podijeliti s nama.

 

 
 

Obrada podataka u ovom slučaju je neophodna za pružanje Usluge u cijelosti ili djelomično ili iz razloga jer se obrada zasniva na Vašem pristanku (sve ovisno o tome što je primjenjivo u konkretnom slučaju).

 
 

Ako se obrada zasniva na Vašem pristanku, podatke čuvamo do opoziva Vaše suglasnosti ili tijekom perioda od jedne godine, koji god datum pre nastupi. U slučaju da podatke moramo čuvati radi pokretanja pravnih postupaka ili u slučaju da od nas iste traže nadležna državna tijela , podatke nećemo obrisati te će doći do zaustavljanja brisanja i rokovi čuvanja tada će biti drugačiji od navedenoga.

 

 
 
 
 

Podaci neophodni za identifikaciju prilikom korištenja prava ispitanika čiji se podaci obrađuju

 

 

 
 

Omogućavanje Ispitanicima na koje se podaci odnose da ostvare prava u skladu sa ovim Pravilima privatnosti, kao što je definirano u dijelu Vaša prava.

 

 
 

Obrada je nužna u svrhu poštivanja zakonskih obaveza kojima podliježu Zajednički voditelji obrade.

 

 
 

U skladu sa zakonskim rokovima, najmanje 5 godina od rješavanja zahtjeva.

 
 
 
 

Adresa elektroničke pošte u svrhu slanja i primanja Newslettera

 

Ako se odlučite prijaviti na naš Newsletter, koristit ćemo Vašu adresu elektroničke pošte.

 

 
 

Newsletter nam omogućava da Vas obavještavamo o novim funkcionalnostima Usluge, novim informacijama, događajima koje organiziramo kao i ostalim važnim vijestima.

 
 

Obrada se zasniva na Vašoj privoli. Imate pravo povući privolu u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku prije takvog povlačenja. Možete se odjaviti od primanja našeg Newsletter-a. Ukoliko se želite odjaviti, jednostavno slijedite uputstva na kraju svakog primljenog Newslettera.

U slučaju da ste naš Registrirani korisnik Newsletter Vam možemo slati i na temelju legitimnog interesa. U potonjem slučaju uvijek možete prigovoriti obradi na kraju svakog Newslettera, u sklopu disclaimera.

 

 

 
 

U ovu svrhu možemo koristiti Vašu adresu elektroničke pošte dok ne povučete suglasnost odnosno dok ne prigovorite obradi.

 
 
 
 

Email adresa za Bloomberg Adria događaje

 

Ukoliko ste Registrirani korisnik, koji želi primati obavijesti o Bloomberg Adria konferencijama i događajima koje organiziramo, koristit ćemo Vašu adresu elektroničke pošte u navedenu svrhu.

 

 

 

 

 
 

U okviru Usluge, organiziramo konferencije i događaje za Registrirane korisnike, u skladu sa Uvjetima korištenja Bloomberg aplikacije za događaje. Ukoliko želite da Vam šaljemo obavijesti i najave Bloomberg Adria konferencija i događaja koristit ćemo Vaše podatke u navedenu svrhu.

 
 

Obrada se zasniva na Vašoj suglasnosti (privoli). Imate pravo povući privolu u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku prije takvog povlačenja. Možete se odjaviti od primanja ovih informacija slanjem maila na events@bloombergadria.com. Obrada se u slučaju pravnih osoba, istaknutih javnih osoba i/ili influencera, i/ili u slučaju da ste već naš potrošač, korisnik ili ste bili s nama u nekom pravnom odnosu može temeljiti i na legitimnom interesu.

 
 

U ovu svrhu možemo koristiti Vašu adresu elektroničke pošte dok ne povučete suglasnost odnosno dok ne prigovorite obradi.

 
 
 
 

Podaci koje prikupimo kada se prijavite za sudjelovanje na Bloomberg Adria događaj ili konferenciju koju organiziramo u skladu sa Politikom privatnosti Bloomberg aplikacije za događaje

 

 
 

U okviru Usluge, organiziramo konferencije i događaje za Registrirane korisnike, u skladu sa Uvjetima korištenja Bloomberg aplikacije za događaje.

 
 

Obrada ovih podataka je nužna radi pružanja Usluga (izvršenje Ugovora).

 

 

 
 

Podatke čuvamo u skladu sa rokovima definisanim Politikom privatnosti Bloomberg aplikacije za događaje.

 
 
 
 

Ime i prezime, adresa dostave za dostavljanje tiskanog izdanja časopisa Bloomberg Adria Businessweek

 

 
 

Pružanje Usluge Korisnicima koji su se pretplatili na Model pretplate koji obuhvaća slanje tiskanog izdanja časopisa Bloomberg Adria Businessweek, u skladu sa Uvjetima korištenja.

 

 
 

Obrada ovih podataka je nužna radi pružanja Usluga (izvršenje Ugovora).

 
 

Određene podatke o Vama (uključujući IP adresu) čuvamo tijekom perioda od 30 dana nakon prestanka pružanja Usluge.  

 

 

 

Tekst komentara ostaje sačuvan u arhivi vijesti koliko i sama vijest, odnosno zajedno sa tekstom vijesti. 

 

 
 
 
 

Ime i prezime ili pseudonim, email adresa, IP adresa, svi podaci koje odlučite podijeliti s nama u okviru Vašeg komentara na Sadržaj, vrijeme i datum ostavljanja komentara.

 
 

Kako bismo Sadržaj učinili što zanimljivijim i posebnijim, omogućili smo Vam da podijelite svoje mišljenje o brojnim temama ostavljanjem komentara na Sadržaj, po pravilima koja smo propisali u Uvjetima korištenja.

 

 

 
 

Obrada ovih podataka je nužna radi pružanja Usluga (izvršenje Ugovora).

 

Obrada je nužna i u cilju poštivanja naših pravnih obaveza.

 

Također, obrada podataka temelji se i na legitimnom interesu, kako bismo spriječili kršenje obaveza iz dijela Sadržaj Posjetitelja u našim Uvjetima korištenja.

 

 

 
 

Određene podatke o Vama (uključujući IP adresu) čuvamo tijekom perioda od 30 dana nakon prestanka pružanja Usluge.

 

U određenim slučajevima moguće je i duže čuvanje podataka osobito kada je pokrenut postupak pred nadležnim tijelima ili su ista tražila da se podaci o Vama dostave u sklopu istrage ili druge pravne radnje odnosno postupka.

 

Tekst komentara ostaje sačuvan u arhivi vijesti koliko i sama vijest, odnosno zajedno sa tekstom vijesti.

 

 
 
 
 

Datum registracije na Platformi, izabrani Model pretplate, odjava sa Modela pretplate, podaci o pretraživaču preko kojega ste pristupili Platformi, podaci o uređaju preko kojeg ste pristupili Platformi, podaci o široj lokaciji iz koje ste pristupili Platformi, aktivnosti na Platformi.

 
 

Koristimo Cookiebot kako bismo ispitanicima omogućili odabir kolačića. Također ga koristimo za statističke analize, analize kretanja ispitanika po Platformi, sve kako bismo pružili očekivanu Uslugu, ali i unaprijedili naše Usluge. Informacije koje dobijemo putem kolačića od pružatelja usluge Cookiebota nam omogućuju da bolje razumijemo ponašanje svakog pojedinca (ispitanika) i njegove potrebe. Za više informacija o tome koje kolačiće koristimo te koje podatke koristi Cookiebot molimo Vas da posjetite našu Politiku kolačića. Za više informacija o praksi Cookiebota i podacima prikupljenim putem ovog pružatelja usluge, možete dobiti ovdje. Da biste onemogućili praćenje preko Cookiebota, molimo Vas da posjetite našu Politiku kolačića.

 

 
 

Suglasnost za upotrebu kolačića dajete putem skočnog prozora koji se pojavi prvi put kada Posjetitelj, pristupi Platformi. Skočni prozor sadrži podatke o upotrebi kolačića i omogućava korisniku da da privolu u odnosu na pojedine kategorije kolačića.

 

Za više informacija o upotrebi kolačića, molimo Vas da pročitate našu Politiku kolačića. Vašu suglasnost (privolu) možete povući u svakom trenutku. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja je prethodila povlačenju.

 

Za više detalja u vezi sa povlačenjem suglasnosti, molimo Vas da pročitate našu Politiku kolačića.

 

 
 

Kako je navedeno u Politici kolačića. Molimo pogledajte popis kolačića koje koristimo. Dokaz o povlačenju privole čuvat ćemo najmanje 5 godina od povlačenja.

Podaci koje odlučite da podijeliti s nama putem društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

Prikupljamo podatke koji se tiču Vašeg korisničkog iskustva, kritika i/ili prijedloga u vezi sa Platformom, Sadržajem i/ili Uslugama, sa ciljem poboljšanja naše Platforme i Usluga.

Obrada podataka je ili nužna za pružanje Usluga i njihovo poboljšanje, ili se obrada zasniva na privoli.

Ako se obrada zasniva na Vašem pristanku, podatke čuvamo do opoziva Vaše suglasnosti (privole). U slučaju da je nužna za pružanje usluga čuvat ćemo Vaše podatke u skladu sa važećim propisima.

 

 

 1. Što ne radimo? 

Mi ne vršimo analizu nijedne posebne kategorije podataka (uključujući rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, genetske ili biometrijske podatke, podatke o zdravstvenom stanju, podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji), a funkcionalnosti koje pruža Platforma nisu namijenjene za obradu bilo kakvih osobnih podataka te vrste. Međutim, ako nam odlučite pružiti takve podatke, smatrat će se da ste nam iste ustupili, da ste svjesni da će doći do njihove obrade. Obrada se u određenim slučajevima kada nam pružite takve podatke može vršiti i na Vaš zahtjev.

 

Moramo naglasiti kako nikada nećemo:

 

 • Prodavati bilo koju vrstu Vaših osobnih informacija ili podataka,

 • Otkriti prethodno navedene informacije trećim licima koja nisu navedena u dijelu S kim dijelimo Vaše Podatke?,

 • Obrađivati Vaše podatke na bilo koji način koji nije naveden u ovim Pravilima privatnosti.

 

 1. Sigurnost Podataka  

 

 

Poduzimamo administrativne, tehničke, sigurnosne, organizacijske i druge mjere kako bismo osigurali odgovarajući stupanj sigurnosti osobnih podataka koje obrađujemo. Nakon što procijenimo da li je mjera adekvatna i koji stupanj sigurnosti je odgovarajući, uzimamo u obzir kategorije osobnih podataka koje obrađujemo, prirodu aktivnosti obrade koju obavljamo, te rizike kojima ste izloženi kao Ispitanik kroz naše aktivnosti obrade. Sve navedeno nije jedino što nam je važno kada određujemo koje mjere zaštite ćemo poduzimati.

 

Neke od mjera koje primjenjujemo uključuju kontrolu ovlaštenja pristupa, klasifikaciju informacija (i postupanje s njima), zaštitu integriteta i povjerljivosti, izradu rezervnih kopija podataka, zaštitne zidove, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mjere. Naš tim koji brine o sigurnosti redovno pohađa dodatne edukacije te na druge načine usavršava znanje. Svi naši zaposlenici ili zaposlenici naših ugovornih partnera kontinuirano pohađaju edukacije kako bi razumjeli svoje obveze, ali i važnost povjerljivosti te zaštite Vaših osobnih podataka.

 

Ne manje važno, s našim ugovornim partnerima sklopili smo adekvatne Ugovore o obradi i dijeljenju podataka te kontinuiramo radimo na reviziji odnosno provjeravanju njihovog stupnja usklađenosti sa važećim propisima. Tijekom provjere odnosno revizije vrši se i provjera sigurnosnih standarda kako bi podaci Ispitanika uvijek bili sigurni.

 

 

 1. S kim dijelimo Vaše Podatke?  

 

Kako smo spomenuli u dijelu 5. Sigurnost podataka koristimo usluge vanjskih pružatelja usluga odnosno Izvršitelja obrade. Prilikom sklapanja Ugovora o obradi i dijeljenju podataka provjeravamo njihove podatke, usklađenost, ali i koji podaci se tijekom izvršavanja tog ugovornog odnosa dijele između nas i naših Partnera.

 

Svi podaci za koje utvrdimo da su obrađivani odnosno da se obrađuju izvan sustava Zajedničkih voditelja obrade bit će evidentirani te ćemo Vam dati informacije o takvim obradama. Našeg službenika za zaštitu podataka uvijek možete tražiti i evidencije aktivnosti obrade. Imamo uspostavljene stroge due diligence procedure.

 

 

U nastavku možete vidjeti tko su neki od naših najvažnijih Izvršitelja sa kojima dijelimo Vaše podatke:

 

 
 
 
 
 
 

 

IZVRŠITELJ OBRADE 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 

 

 

 
 
 
 

ULOGA 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 

 
 
 
 

SJEDIŠTE 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

Cubes doo Beograd 

 
 

Pružatelj usluga web developmenta i hostinga 

 
 

Srbija 

 
 
 
 

Stripe Payments Europe, Ltd. 

 
 

Obrada uplata 

 
 

Irska 

 
 
 
 

Red View Media d.o.o. 

 
 

Usluge digitalnog marketinga 

 
 

Hrvatska 

 
 
 
 

Sendinblue 

 
 

Email usluge bazirane na Cloud tehnologiji

 
 

Francuska

Zoho

CRM platforma

Indija

 
 
 
 

Deloitte d.o.o. 

 
 

Računovodstvene usluge 

 
 

Hrvatska 

 
 
 

Telko Grup DOOEL Prilep

 

 
 

Upravljanje komentarima na Platformi

 
 

Severna Makedonija 

 
 
 
 

Telko Grup DOOEL Prilep 

 
 

Upravljanje komentarima na Platformi 

 
 

Severna Makedonija 

 
 
 
 

Arena Sport BH d.o.o. 

 
 

Upravljanje komentarima na Platformi 

 
 

Bosna i Hercegovina 

 
 
 
 

BMM Consulting d.o.o.

 
 

Upravljanje news CRM softverom

 
 

Hrvatska 

 

U slučaju promjene gore navedene liste obavijestit ćemo Ispitanike o promjenama sukladno važećim propisima te ovim Pravilima privatnosti i Uvjetima korištenja.

 

 1. Međunarodni prijenos Podataka  

 

S obzirom da Zajednički voditelji obrade surađuju s drugim društvima i organizacijama to znači da ponekad dijelimo Vaše osobne podatke, ali koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite, sve u skladu s EU zakonodavstvom.

 

U nekim slučajevima, naši ugovorni partneri koji pružaju usluge u ime ili za Zajedničke voditelje obrade mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima, kako smo i ranije spomenuli, obvezuju ih da Vašim podacima postupaju koristeći posebne sigurnosne mjere u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. U slučaju prijenosa podataka u SAD tražit ćemo Vas dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a nevaljanim. Također, ukoliko naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore, ukoliko ih ugovorni partner već nije revidirao te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

 

Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja Platforme, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke (dostave) i druge usluge u i izvan Zajedničkih voditelja obrade. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

 

Ukoliko želite dobiti dodatne informacije o ovim zaštitnim mjerama, možete nas kontaktirati na dpo.arenasport@hraste-partneri.hr.

 

Dodatno, želimo naglasiti kako se serveri nalaze u Njemačkoj. Uslugu čuvanja podataka vrši u ime Zajedničkih voditelja obrade Hetzner Online Gmbh.

 

 1. Vaša prava 

 

 

S obzirom na to da je transparentnost jedan od naših osnovnih principa, svi naši Ispitanici imaju određena prava vezana uz zaštitu osobnih podataka koji se o njima obrađuju. Ispitanici sva svoja prava mogu ostvariti na način da se obrate našem službeniku za zaštitu podataka na dpo.arenasport@hraste-partneri.hr.

 

Naravno, ukoliko smatrate da se neka Vaša prava krše uvijek se možete obratiti i Nadzornom tijelu. Više o pravima pročitajte u nastavku.

 

Log in free icon 

Pravo pristupa 

  

 

Imate pravo obratiti nam se i pitati nas koje podatke imamo o Vama. Dakle, možete nas pitati koje Vaše osobne podatke koristimo, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije Vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima Vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

 

Vaš zahtjev možete uputiti na email adresu dpo.arenasport@hraste-partneri.hr.

 

Tražene informacije ćemo Vam pružiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili je opravdano potrebno više od 30 dana, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tijekom procesa uredno Vas obavještavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

 

Ovo pravo je kao i druga navedena prava u ovom odjeljku ograničeno. Ukoliko se ne slažemo sa Vašim zahtjevom, u roku od 30 dana ćemo Vas obavijestiti o razlozima odbijanja zahtjeva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Nadzornom tijelu.

 

 

Choice 

Pravo na ispravku i dopunu 

 

 

Ukoliko smatrate da su podaci koje smo o Vama prikupili netočni, imate pravo zahtijevati njihov ispravak.

 

Od trenutka kada nas obavijestite o netočnim i/ili nepotpunim podacima otklonit ćemo grešku u roku od 30 dana i obavijestiti Vas kao Ispitanika odnosno podnositelja zahtjeva o ispravcima. Vaš zahtjev možete uputiti na email adresu dpo.arenasport@hraste-partneri.hr.

 

 

Restricted area free icon 

Pravo na ograničenje obrade 

 

 

U određenim situacijama imate mogućnost ograničiti pristup Vašim Podacima, nama i/ili trećim stranama, u određenim procesima, ili u potpunosti. Spomenuta mogućnost Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate točnost podataka za vrijeme trajanja roka koji nam omogućava da provjerimo točnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za pojedinu svrhu obrade, ili ste podnijeli pritužbu Nadzornom tijelu, a za vreme trajanja postupka procjene legitimnog interesa.

 

 

Report 

Pravo na prigovor 

 

 

Kada vršimo obradu određenih, Vaših Podataka na osnovu legitimnog interesa, imate pravo u svakom trenutku podnijeti prigovor u odnosu na način na koji upravljamo Vašim podacima odnosno u odnosu na način kako Vaše podatke obrađujemo. Uz navedeno, u bilo kom trenutku možete uputiti prigovor na obradu Vaših podataka u slučaju direktnog marketinga, osobito u slučaju da obrada uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano sa spomenutim direktnim marketingom.

 

 

 

 

Pravo na povlačenje privole 

 

 

 

Ukoliko je pravni osnov obrade Vaših podataka privola, privolu možete povući u svako doba. Privolu možete povući slanjem email-a na dpo.arenasport@hraste-partneri.hr. U odnosu na privolu koju dajete putem skočnog prozora istu možete povući na način da ponovno putem skočnog prozora regulirate postavke o kolačićima za koje smo Vas tražili privolu.

 

Molimo Vas da imate na umu da povlačenje privole neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovi privole, a koje je izvršeno prije njenog povlačenja.

 

 

Pravo na prenosivost podataka 

 

 

Ukoliko ste nam prethodno dostavili osobne podatke, imate pravo dobiti natrag te podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i elektronski čitljivom obliku te imate pravo svoje podatke prenijeti drugom Voditelju obrade bez ometanja od strane Voditelja obrade kojem su ti podaci bili dostavljeni, ako su zajedno ispunjeni sljedeći uvjeti:

 

 • obrada se vrši automatizirano,

 • obrada je zasnovana na Vašem pristanku ili na osnovu ugovora sa Vama.

 

 

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav) 

 

Imate pravo zaustaviti obradu ili zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka. Napominjemo ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema Vama, Zajednički voditelji obrade bi mogli prestati s izvršenjem takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti. Najčešći slučajevi u kojima Ispitanici mogu tražiti i traže brisanje podataka je kada:

 

 • osobni podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;

 • ste kao Ispitanik opozvali privolu na osnovu koje se vršila obrada;

 • se protivite obradi i nema drugog jačeg, pravnog interesa za obradu osobnih podataka;

 • su osobni podaci nezakonito obrađivani; ili

 • je obrada neophodna radi brisanja podataka u skladu sa zakonom odnosno važećim propisima.

 

Međutim, moramo Vam naglasiti kako pravo nećete moći ostvariti u slučajevima kada je, na primjer, obrada obavezna:

 

 • u cilju poštovanja zakonske obaveze; ili

 • u slučaju podnošenja, ostvarivanja ili obrane pravnog zahtjeva.

 

Vaš zahtjev možete uputiti na email adresu dpo.arenasport@hraste-partneri.hr.

 

 

 1. Izmjene Pravila privatnosti 

 

Prema obavezama koje imamo i koje proizlaze iz važećih propisa, i/ili uslijed promjena u našim poslovnim procesima, možemo u svakom trenutku revidirati ova Pravila privatnosti.

 

Važeća verzija Pravila privatnosti će uvijek biti objavljena na Platformi.

 

Ažurirana pravila će se primjenjivati od trenutka objavljivanja na Platformi.

 

Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Platformi.

 

Zajednički voditelji obrade zadržavaju pravo raspolaganja adresom elektroničke pošte registriranih korisnika u svrhe obavještavanja o promjenama ove Politike koje će značajno utjecati na njihova prava i obveze.